Sjette semester medisinstudiet

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

6 semester er en naturlig fortsettelse fra 5 semester, der samlet formål er å gi studentene en bred og grunnleggende innsikt i store sykdomsgrupper. Målet er at studentene etter 3 studieår er i stand til å gjennomføre opptak av en innkomstjournal i sykehus, har kjennskap til de store sykdomsgruppene som inngår i en standard innkomstjournal og behersker de undersøkelsene som skal gjøres i en komplett innkomstjournal. Studenten skal mestre generell undersøkelsesteknikk og skrive gode innkomstjournaler.

Emnet har som mål å gi studentene innsikt i fordøyelsessykdommer, sykdommer i bevegelsesapparatet, sirkulasjon, respirasjon, infeksjonssykdommer, geriatri, akuttmedisin, farmakologi, medisinsk biokjemi og samfunnsmedisin. Studentene lærer om patogenese og klinikk ved de viktigste sykdommene, men også om radiologisk og endoskopisk diagnostikk. Studentene lærer om hvordan ulik sykdom kan behandles medisinsk og kirurgisk. Studentene lærer avansert hjerte-/lungeredning og gjennomføring av traumeundersøkelse.

Semesteret er relativt intensivt med bred undervisning i sentrale felt av medisinstudiet. Videre fortsetter studenten fra 5. semester med praktisk trening i det å ta opp en innkomstjournal på ekte pasienter i akuttmottak, mottaksposter eller sengeposter. Studentene skal ved deltakelse på operasjonsavdeling få innsikt både i hvordan operasjoner foregår, hvordan pasienter forberedes og gis anestesi for operasjon samt organisering og samarbeid med andre yrkesgrupper for kirurgi.

Kommunikasjonstrening og legens funksjon i et tverrfaglig helsevesen står sentralt. Under klinisk praksis på sengepost har studentene et strukturert opplegg med tverrfaglighet og samhandling i helsevesenet.

Læringsutbyte

Studentene kan etter gjennomgått 6.semester:

Kunnskap

 • Kjenne godt til patofysiologi, symptombilde, kliniske funn, utredning og behandling av store sykdommer innen fordøyelsessykdommer, underernæring, pediatri, geriatri, skader og sykdommer i bevegeapparatet.
 • Gjøre rede for det norske helsevesenets struktur, regelverk og funksjon,

Ferdigheter

 • Ha utviklet gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper
 • Mestre god undersøkelsesteknikk inklusive bevegeapparatet og abdominal undersøkelse, samt kunne vurdere ernæringsstatus hos pasienter i alle aldre
 • Skrive gode strukturerte journaler ved innleggelse i medisinske og kirurgiske avdelinger i sykehus

Generell kompetanse

 • Forstå behov for flerfaglig samarbeid innen helsetjenesten
 • Fungere i samarbeid med andre yrkesgrupper i sykehusavdelinger

Studiepoeng, omfang

27 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Fullført MED5
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Medisinstudiet
Arbeids- og undervisningsformer
18 undervisingsveker. Undervisingsformar vil være førelesingar, smågruppeundervising, klinikkundervising, teambasert undervising og praksis i klinikken. Ferdigheitstrening skjer ved fakultetets ferdigheitssenter og som gruppeundervising.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Gruppeundervisning, klinikker og teambasert læring
 • Praksis med mappeinnlevering av refleksjonsnotater
 • Opptak av et visst antall journaler ved innleggelser i kliniske avdelinger
 • Kommunikasjonskurset
 • Skriftlig innlevering av gruppeoppgaver i epidemiologi og individuell test med mutliple choice oppgaver
 • Godkjent oppmøte i mentorordningen på 2. og 3. studieår. Minimum godkjent oppmøte er 75% pr.år.
 • Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • På slutten av semesteret skal studentene gjennomgå én eksamen, med to deler som hver teller 50% av semestervurderingen:

   • En praktisk stasjonseksamen, såkalt Objective Structured Clinical Examination (OSKE). Innarbeidede ferdigheter frå de første 3 årene av studiet skal her testes, hvor fag fra 5. og 6.semester spesielt vil bli vurdert.
   • En skriftlig 5-timers eksamen i form av kortsvars- og/eller flervalgsoppgaver
  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert kvart tredje år, i medhald av UiB sitt system for kvalitet i utdanningane
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programutvalg for medisin
  Administrativt ansvarleg
  Klinisk institutt 1