Sjuande semester medisinstudiet øre/nese/hals

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

MED7-ØNH er et fag i semesteremnet MED7.

Øre-Nese-Hals (ØNH) omfatter sykdommer og skader som rammer det øre, nese (inkludert bihuler), munnhulen og svelg samt halsen. Det undervises i generell ØNH-undersøkelsesteknikk, samt ØNH-sykdommer og -skader. Betydning av symptombasert ØNH diagnostikk og oppstart av behandling vektlegges. Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, innøving av undersøkelsesteknikk, samt gruppeundervisning med egne undersøkelser av pasienter.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Diagnostikk og behandling av de viktigste sykdommer og skader innen ØNH-området.
 • ØNH symptomer og funn som kan være en del av indremedisinske eller kirurgiske sykdommer.
 • Prøvetaking og hvilke sykdommer som krever mikrobiologisk diagnostikk
 • Hvilke elementer som inngår i en fullstendig anamnese og undersøkelse av pasienter med ØNH-sykdommer.
 • Hvilke pasienter som kan behandles utenfor sykehus og hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten.

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

 • Utføre målrettet anamneseopptak og gjøre en fullstendig ØNH-undersøkelse av pasienter med ØNH-sykdom eller skader, inkludert:

o Otoskopi

o Vurdering av hørselstap ved hjelp av stemmegaffel

o Rhinoskopia anterior

o Rhinoskopia posterior

o Munn og svelg undersøkelse

o Indirekte laryngosopi

o Inspeksjon og palpasjon av collum

 • Gi informasjon om de vanligste ØNH-sykdommer og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.
 • Diagnostisere og behandle vanlig og enkle ØNH-sykdommer og skader
 • Utføre korrekt prøvetaking for mikrobiologisk diagnostikk

Generell kompetanse ¿ studenten skal:

 • Ha innsikt i den praktiske betydningen av de ulike ØNH-symptomer
 • Ha innsikt i hvordan det er å leve med ØNH-sykdom
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige ØNH-sykdommer
 • Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet
 • Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet
 • Ha innsikt i pasientrettigheter
 • Ha innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Læringsutbytte for tilknyttede fag:

 • Anatomi relatert til ved ØNH-sykdom ¿ studentene skal erverve:

o Kunnskap om ØNH-anatomi

 • Allmennmedisin ved ØNH-sykdom

o Kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligste ØNH-sykdommer i allmennmedisin.

o Kunnskap om symptomer og tegn på ØNH-sykdommer som krever henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

o Kunnskap om målrettet klinisk ØNH-undersøkelse tilpasset forholdene i allmennpraksis, samt førstehjelpsbehandling ved alvorlige ØNH-skader og sykdommer i allmennpraksis.

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til studierett
Medisinstudiet
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppe/tutorgruppeundervisning, samt uke-tjeneste og utplassering er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges ¿ men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen
MED7-ØNH er ein del av MED7-eksamen på 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. Du får en (1) time pg 15 minutter til fagområdet MED7-ØNH om du berre tek det fagområdet. En må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen

Kvar student skal opp i eitt av fire hovudtema i MED7; enten Nevrologi, Psykiatri, Øyre-Nase-Hals eller Auge). Tek du berre eit fagområde, må du ha munnleg eksamen i det fagområdet. Tek du to eller fleire fagområde tilknytt MED7 får du munnleg eksamen i eit av dei fagområda du har hatt skriftleg eksamen i. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala
A-F
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen