Øre-nese-hals, øye og nevrologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

MED7-INT">MED7-INT består av fagområdene øyesykdommer (oftalmologi), nevrologi og Øre-nese-hals, og er en del av emnet MED7.

OFTALOMOLGI

Øyesykdommer (oftalmologi) omfatter sykdommer som utelukkende er lokalisert i øyeregionen, samt en rekke lidelser hvor øyesymptomene forekommer i tilslutning til sykdom annet sted i kroppen. I sistnevnte tilfeller kan øyeundersøkelsen spille en stor rolle for riktig diagnose av grunnsykdommen og være et viktig ledd i vurderingen av hvordan denne utvikler seg. Det undervises i generell oftalmologisk undersøkelsesteknikk, samt oftalmologiske sykdommer og skader. Betydningen av symptombasert oftalmologisk diagnostikk vektlegges.

ØRE-NESE-HALS

Øre-Nese-Hals (ØNH) omfatter sykdommer og skader som rammer det øre, nese (inkludert bihuler), munnhulen og svelg samt halsen. Det undervises i generell ØNH-undersøkelsesteknikk, samt ØNH-sykdommer og -skader. Betydning av symptombasert ØNH diagnostikk og oppstart av behandling vektlegges. Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, innøving av undersøkelsesteknikk, samt gruppeundervisning med egne undersøkelser av pasienter.

NEVROLOGI

MED7-INT">MED7-INT gir studentene inngående kunnskap om sykdom og skade innenfor temaene nevrologi og nevrokirurgi. Det undervises i generell undersøkelsesteknikk knyttet til temaene, og betydningen av symptombasert diagnostikk og oppstart av behandling vektlegges.

Læringsutbyte

OFTALOMOLGI

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

-Utføre målrettet oftalmologisk anamneseopptak og klinisk undersøkelse med de hjelpemidler som normalt er tilgjengelig i allmennpraksis

-Gi informasjon om de vanligste oftalmologiske sykdommene, og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.

-Diagnostisere og behandle enklere øyesykdommer og mindre øyeskader

-Kjenne og beherske prinsippene for fjerning av overfladiske konjunktivale og korneale fremmedlegemer

-Undersøke og bedømme pasientenes synsfunksjon, spesielt i forhold til førerkortforskriftenes synskrav

-Bruke, kontrollere og rense Schiøtz tonometer

-Utføre enkel refraksjonering med sfæriske glass samt bruk av stenopeisk hull

Generell kompetanse - studenten skal:

-Ha innsikt i den praktiske betydningen av ulike oftalmologiske symptomer og funn.

-Ha innsikt i hvordan det er å leve med oftalmologisk sykdom

-Ha innsikt i hjelpetiltak og hjelpemidler for svaksynte og blinde

-Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige oftalmologiske sykdommer

-Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet

-Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet

-Ha innsikt i pasientrettigheter

-Ha innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Læringsutbytte for tilknyttede fag:

-Anatomi relatert til ved øyesykdommer - studentene skal erverve:

o Kunnskap om øyets anatomi

-Allmenn medisin ved øyesykdommer ¿ studentene skal erverve:

-Kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligste øyesykdommene i allmennmedisin.

-Kunnskap om symptomer og tegn på øyesykdommer som krever henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

-Kunnskap om målrettet klinisk øye-undersøkelse tilpasset forholdene i allmennpraksis, samt førstehjelpsbehandling ved alvorlige øyeskader og sykdommer i allmennpraksis.

ØRE-NESE-HALS

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

-Utføre målrettet anamneseopptak og gjøre en fullstendig ØNH-undersøkelse av pasienter med ØNH-sykdom eller skader, inkludert:

o Otoskopi

o Vurdering av hørselstap ved hjelp av stemmegaffel

o Rhinoskopia anterior

o Rhinoskopia posterior

o Munn og svelg undersøkelse

o Indirekte laryngosopi

o Inspeksjon og palpasjon av collum

-Gi informasjon om de vanligste ØNH-sykdommer og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.

-Diagnostisere og behandle vanlig og enkle ØNH-sykdommer og skader

-Utføre korrekt prøvetaking for mikrobiologisk diagnostikk

Generell kompetanse - studenten skal:

-Ha innsikt i den praktiske betydningen av de ulike ØNH-symptomer

-Ha innsikt i hvordan det er å leve med ØNH-sykdom

-Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige ØNH-sykdommer

-Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet

-Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet

-Ha innsikt i pasientrettigheter

-Ha innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Læringsutbytte for tilknyttede fag:

-Anatomi relatert til ved ØNH-sykdom - studentene skal erverve:

o Kunnskap om ØNH-anatomi

-Allmennmedisin ved ØNH-sykdom

o Kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligste ØNH-sykdommer i allmennmedisin.

o Kunnskap om symptomer og tegn på ØNH-sykdommer som krever henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

o Kunnskap om målrettet klinisk ØNH-undersøkelse tilpasset forholdene i allmennpraksis, samt førstehjelpsbehandling ved alvorlige ØNH-skader og sykdommer i allmennpraksis.

NEVROLOGI

Ferdigheter - studentene skal etter gjennomført undervisning:

-Kunne utføre målrettet nevrologisk anamneseopptak og undersøkelse som inkluderer undersøkelse av mental status, hjernenerver, motilitet, koordinasjon, reflekser, sensibilitet

-Kunne gi informasjon om de vanligste nevrologiske sykdommene, og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.

-Kunne plassere nevrologiske symptomer og utfall til riktige områder i nervesystemet

-Kunne diagnostisere og behandle vanlig og enkle nevrologiske sykdommer og skader

Generell kompetanse - studentene skal erverve:

-Innsikt i den praktiske betydningen av de ulike nevrologiske symptomer og utfall

-Innsikt i hvordan det er å leve med nevrologisk sykdom

-Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige nevrologiske sykdommer

-Innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet

-Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet

-Innsikt i pasientrettigheter

-Innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til studierett
Internasjonale medisinstudenter
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppeundervisning er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges, men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen

MED7-INT">MED7-INT er ein del av MED7-eksamen på totalt 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. For MED7-INT">MED7-INT er det satt av 4 timer. Ein må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen

Kvar student skal opp i eitt av tre hovudtema i MED7-INT">MED7-INT; enten Nevrologi, Øyre-Nase-Hals eller Auge. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Haust og vår
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.