Sjuande semester medisinstudiet psykiatri

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

MED7-PSYK er et fag i semesteremnet MED7.

Psykiatri omfatter psykiske lidelser. De ulike sykdommene blir gjennomgått i forhold til hyppighet og alvorlighet. Undervisningen baseres på et helhetssyn om at psykologiske, biologiske og sosiale forhold har betydning for utvikling og vedlikehold av psykiske lidelser.

Undervisningen omfatter diagnostikk og behandling av psykisk sykdom, både akutte og kroniske tilstander, samt evaluering av behandlingseffekt. Det undervises også om psykiatriske symptomer og sykdom som ledd i nevrologisk og indremedisinsksykdom.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • De biologiske, psykiske og sosiale faktorene som ligger til grunn for utvikling og vedlikehold av psykisk sykdom.
 • Hvordan samspillet mellom disse faktorene må tas i betraktning ved behandling.
 • Somatiske sykdommer som leder til psykiatriske symptomer / lidelser.
 • Diagnostisering av vanlige psykiske lidelser og kjenne til standardbehandling av disse.
 • Gjennomføring av standard farmakologisk behandling av de vanlige lidelsene og ha en viss trening i spesifikke psykologiske intervensjoner.
 • Hva som bør og skal henvises til annenlinje tjenesten.
 • Lovverket og i særlig grad det å beherske den delen som regulerer adgang til tvangsundersøkelse og innleggelse.

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

 • Kommunisere med pasienter med forskjellige psykiske lidelser og forstå betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjenne til begreper som overføring og motoverføring i denne relasjonen.
 • Ta opp psykiatrisk innkomstjournal og psykiatrisk status presens.

Generell kompetanse - studenten skal:

 • Ha innsikt i det å kunne forholde seg på en faglig korrekt og empatisk måte til mennesker med psykiske lidelser.
 • Ha innsikt i hvordan det er å leve med psykiske lidelser.
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser.
 • Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet¿
 • Ha innsikt i organiseringen av psykisk helsevern og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet.

Læringsutbytte for tilknyttede fag ved psykiatrisk sykdom:

Farmakologi ved psykiatrisk sykdom ¿ studentene skal erverve:

 • Kunnskap om de forskjellige legemiddelgruppene som brukes til behandling av psykiatriske sykdommer
 • Kunnskap om virkning (farmakodynamikk) og omsetning (farmakokinetikk) knyttet til de viktigste legemidlene i de aktuelle legemiddelgruppene.
 • Kunnskap om indikasjoner, bivirkninger og interaksjoner knyttet til de viktigste legemidlene som brukes til behandling psykiatriske sykdommer

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til studierett
Medisinstudiet
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre. MED7-PSYK inneholder 4 uker psykiatri utplassering.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppe/tutorgruppeundervisning, samt uke-tjeneste og utplassering er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges ¿ men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen
MED7-PSYK er ein del av MED7-eksamen på 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. Du får en (1) time og 15 minutter til fagområdet MED7-psyk om du berre tek det fagområdet. En må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen
Kvar student skal opp i eitt av fire hovudtema i MED7; enten Nevrologi, Psykiatri, Øyre-Nase-Hals eller Auge). Tek du berre eit fagområde, må du ha munnleg eksamen i det fagområdet. Tek du to eller fleire fagområde tilknytt MED7 får du munnleg eksamen i eit av dei fagområda du har hatt skriftleg eksamen i. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala
A-F
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen