Åttande semester medisinstudiet

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Første gong det var undervisning i dette emnet var våren 2017.

 

Semesteret er delt i to:

1. Teoretisk og praktisk undervisning i Bergen (9 veker) i fagområda:

 1. Plastikkirurgi og småkirurgi
 2. Nyrer/urinvegar, del 2
 3. Endokrinologi, del 2
 4. Blod, del 2
 5. Hud
 6. Patologi

 

Det vert også eit kurs i reseptlære.

 

2. Praksis ved samarbeidande sjukehus på Vestlandet (8 veker) med vekt på indremedisin, kirurgi, røntgen og anestesi.

Hensikta med utplasseringsperioden i Førde/Haugesund/Stavanger er at studentane skal lære gjennom praktisk pasientnær klinisk erfaring og undervisning. Studentane skal få trening i å kommunisere med pasientar og pårørande, klinisk undersøking, vurdering av symptom og funn, differensialdiagnostiske vurderingar og i å føreslå utgreiing og behandling. Mest mogeleg av læringa skal skje ved å ta aktivt del i dei daglege rutinane i sjukehuset.

 

Den siste veka i semesteret er avsett til munnleg eksamen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Etter gjennomført semester har studenten:

 • innsikt i symptom, funn, diagnostikk, behandling og oppfølging ved vanlege akutte og kroniske sjukdomar og skadar for fagområda i semesteret
 • innsikt i korleis ein basert på det systematiske journalopptak (klinisk evaluering) stiller diagnose/differensialdiagnose og lagar plan for utgreiing og behandling av individuelle pasientar
 • innsikt i indikasjonar for vanlege biokjemiske prøvar, patologiske undersøkingar og radiologiske undersøkingar for fagområda i semesteret
 • innsikt i grunnleggjande farmakologiske prinsipp til bruk i medikamentell behandling av vanlege sjukdomar i semesteret
 • innsikt i indikasjonar, kontraindikasjonar og dei vanlegaste komplikasjonane til vanlege undersøkingar og prosedyrar for fagområda i semesteret

 

Ferdigheitar

Etter gjennomført semester kan studenten:

 • utføra fullstendige og systematiske journalopptak med anamnese og klinisk undersøking for å kunne vurdere sjukdom og skade i fagområda i semesteret
 • diagnostisera og behandla vanlege sjukdomar og skadar i fagområda i semesteret
 • gje informasjon til pasientar og pårørande om dei vanlegaste sjukdomane og dei aktuelle behandlingsalternativa i fagområda i semesteret

 

Generell kompetanse

Etter gjennomført semester kan studenten:

 • opptre profesjonelt og med respekt i relasjon til pasientar og pårørande, kollegaer og samarbeidspartnarar
 • presentera medisinsk informasjon strukturert, logisk og poengtert i ein profesjonell samanheng samt empatisk og kunnskapsfremjande til pasientar og pårørande
 • om kommunikasjon, teamarbeid og organisering ved akuttmedisinske situasjonar
 • om organisering av samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta

Studiepoeng, omfang

27 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Emnet er en del av medisinstudiet.

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen og Førde/Haugesund/Stavanger
Krav til forkunnskapar
Fullført MED7
Krav til studierett
Medisinstudiet
Arbeids- og undervisningsformer

Det vert i studiet varierte undervisningsformer som førelesingar, team-basert læring (TBL), klinisk undervisning med pasient, kliniske smågrupper og praktiske kurs. Deltaking i vanleg klinisk praksis på utplasseringssjukehus og på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

Informasjon finnes på Mitt UiB.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk deltaking på all undervisning med pasient, gruppeundervisning og praktiske kurs. Deltaking på TBL er obligatorisk.

Praksisopphald på samarbeidande sjukehus i Førde, Haugesund eller Stavanger er ein del av det obligatoriske studieopplegget, og står for mykje av den pasientnære undervisninga.

Etter reseptlærekurset vil det verte gjennomført ein MCQ-test samt oppgåver der studentane skal skrive reseptar til oppgitte kasuistikkar.

Det vil verte nytta tenestekortregistrering av all obligatorisk aktivitet på utplasseringssjukehus og i Bergen.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til skriftleg og munnleg eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer:

 • Digital skriftleg eksamen som varer i 5 timar og består av MCQ-spørsmål og kortsvarsspørsmål. Eksamenen er i innhald fordelt etter studiepoeng for kvart fagområde.
 • Munnleg eksamen: Alle skal opp til munnleg eksamen. Det er ein eksamen på 30 minutt med pasient/case frå eit av fagområda i semesteret.

Det vert gitt ein samla karakter for semesteret, der skriftleg eksamen tel 75% og munnleg 25%.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til skriftleg og munnleg eksamen.

Karakterskala
A - F
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vera klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert ved avslutning av kvart semester.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programutvalget for medisinstudiet og semesterstyret for MED8 har det faglige ansvaret for MED8
Administrativt ansvarleg
Klinisk institutt 1