Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i universitetspedagogiske prinsipper og verktøy for vitenskapelig ansatte ved MED. Kurset retter seg spesielt mot ansatte i under 50% stilling; denne ansattgruppen har mange undervisningsoppgaver, og må innfri samme krav om pedagogisk basiskompetanse som ansatte i 50% eller mer.

Målet med kurset er å bidra til økt bevissthet rundt hvordan studenter på bachelor- og masternivå lærer og hvordan man kan tilrettelegge for læring for studenter i medisin og andre helserelaterte fag. Kurset vil: gjennom teoretiske studier, diskusjon og praktiske øvelser: gjøre deltakerne kjent med sentrale tema og problemstillinger innen det universitetspedagogiske feltet, inkl. læring, undervisningsplanlegging, ulike undervisningsformer, vurdering, bruk av IKT, m.m.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten:

 • forstår hva læring er og hvordan man ved hjelp av ulike virkemidler kan påvirke studenters læringsprosesser
 • har kjennskap til og trening i bruk av modeller for planlegging av undervisning
 • kan anvende et variert utvalg av undervisningsformer og ¿virkemiddel rettet mot studenter i medisin og helsefagene
 • kjenner til ulike vurderingsformer og hvordan disse påvirker studenters læring
 • kan gjøre rede for sentrale strukturer og prosesser for å sikre utdanningskvalitet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan veilede studenter i praksis og i arbeid med vitenskapelige oppgaver
 • veilede andre til å bli bedre (kollegaveiledning)
 • kan bruke digitale læringsplattformer (LMS) for organisering og planlegging av egen undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan bruke forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring til å styrke egen undervisning
 • har kunnskap om egne pedagogiske ferdigheter
 • kan styrke egne undervisningsferdigheter

Undervisningssemester

Vår
Krav til studierett

Vitenskapelig ansatte ved MED.

Det er et krav at deltagerne har undervisningsoppgaver i inneværende semester, da dette danner utgangspunkt for arbeidet i veiledningsgrupper.

Arbeids- og undervisningsformer
1 hel + 3 halve kurssamlinger med individuelt arbeid samt gruppearbeid mellom samlingene. Kurset er lagt opp som en veksling mellom forelesninger/introduksjoner, diskusjoner og praktiske øvelser som gir deltakerne erfaring med varierte arbeids- og undervisningsformer.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Heldagssamling

3 halvdagssamlinger

Deltagelse i kollegaveiledningsgrupper hvor alle deltagerne vil bli observert i undervisningspraksis samt får øvelse i å veiledere kollegaer.

Vurderingsformer
Obligatorisk oppmøte samt innlevering av skriftlig fordypningsarbeid. Fristen for innlevering vil være i slutten av mai.
Karakterskala
Bestått/Ikke bestått. Det er obligatorisk deltakelse på undervisningsdagene og i veiledningsgruppene. I tillegg stilles det krav om at kandidatene har gjennomført et fordypningsarbeid i mellomperiodene og at dette kan dokumenteres.