Første semester medisin- og odontologistudiet

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet MEDOD1 gir studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får grunnleggjande og detaljert kunnskap om cellulære og kjemiske prosessar, lærer om samanhengen mellom sosiale ulikskapar og helse, får innføring i grunnleggjande vurdering og behandling av akuttmedisinske tilstander og blir undervist i medisinsk nomenklaturlære.

For alle 1. semesterstudentar i medisin og odontologi så er dei nettbaserte kursane DIGI100 og DIGI101 sterkt tilrådd.

Tema i semesteret:

 • Introduksjonskurs
 • Celle1
 • Ulikskap og helse
 • Den akutt sjuke pasient
 • Medisinsk nomenklaturlære - Nomenklatur

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskaper:

 • vise grunnleggjande og detaljert kunnskap innan kjemi, biokjemi, cellebiologi, cellefysiologi og histologi
 • ha kjennskap til medisinske databasar
 • ha kjennskap til korleis sosiale ulikskapar nasjonalt og globalt er med å påverke helse og korleis tiltak i og utanfor helsetenesta kan påverke silke ulikskapar
 • ha kunnskap til å vurdere vitale kroppsfunksjonar, kjenne att viktige akuttmedisinske tilstander
 • ha kunnskap om korleis faktorar som diskriminering og rasisme særleg påverkar folkehelsa til minoritetsgruppar og samar som urfolk

Ferdigheter:

 • kunne gjere målretta søk etter medisinsk og odontologisk informasjon
 • beherske den latinske nominallæra som føresetnad for innlæring av prinsipp for oppbygging av medisinske uttrykk
 • kunne sette i verk livreddande tiltak

Generell kompetanse:

 • ha kjennskap til tenking, arbeidsmetodar og ideal som karakteriserer den medisinske og odontologiske disiplin

Studiepoeng, omfang

17 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Laveregradsemne

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
NOM 3 stp
Krav til studierett
Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi.
Arbeids- og undervisningsformer
Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB / e-post.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på:
 • - Introduksjonskurs

  - Den akutt sjuke pasient

  - Praktiske kurs

  - TBL

 • Godkjende testar undervegs i semesteret
 • Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar
 • Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

  Vurderingsformer
  5 timars digital skriftleg eksamen.
  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret
  Emneevaluering
  I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har faste møter med dei tillitsvalde.
  Hjelpemiddel til eksamen

  Alle kalkulatorer i samsvar med modell oppført I UiB sine reglar.

  Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk

  Programansvarleg
  Programutvalget for medisin og programutvalget for odontologiske fag
  Administrativt ansvarleg

  Institutt for biomedisin

  Semesterkoordinator Astrid-Elisabeth Pettersen