Introduksjon i grafikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette er ett av fire metode/medium-emner som studenter kan velje mellom.

Emnet gir en introduksjon til et utvalg grafiske teknikker med hovedvekt på høytrykk, gjennom gruppearbeid og individuelle oppgaver. Emnet gir et innblikk i ulike tilnærmingsmåter til grafikk, i spennet mellom tradisjon og eksperimentering. Det gir grunnlaget for videre selvstendig arbeid i deler av verkstedet.

This module provides an introduction to a selection of graphic/print techniques with an emphasis on relief printing, through group work and individual assignments. The course provides an insight into different approaches to graphics, the tension between tradition and experimentation. It provides the basis for further independent work in parts of the workshop.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har kjennskap til flere grafiske teknikker og deres tilhørende utstyr.
 • Grunnleggende forståelse av grafikkens historie og plass i samtidskunsten.

Ferdigheiter

 • Understanding of a range of practical approaches, techniques and tools that might be relevant to personal project ideas.
 • Awareness of sources of information, and how to employ these in updating personal knowledge and understanding.
 • Kan bruke verkstedet på et grunnleggende nivå.
 • Har grunnleggende materialkunnskap I grafiske arbeidsprosesser.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere rundt egen praksis med bruk av grafiske teknikker og metoder.

Knowledge:

 • Has knowledge of several graphic/print techniques and their associated equipment.
 • Basic understanding of the history of graphics/printmaking and its place in contemporary art.

Skills:

 • Understanding of a range of practical approaches, techniques and tools that might be relevant to personal project ideas.
 • Awareness of sources of information, and how to employ these in updating personal knowledge and understanding.
 • Can use the print workshop on a basic level.
 • Has basic material knowledge in graphic work processes.

General competence:

 • Can reflect on own art practice with the use of graphic/print techniques and methods.

.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Høst
Krav til studierett

Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst¿og¿tilbys¿studenter¿i sitt første semester.¿

Studenter¿i første semester i¿masterprogrammet¿i kunst¿kan søke opptak til emnet, men opptaket til emnet vil prioritere bachelorstudenter.¿

Arbeids- og undervisningsformer
 • Introductions
 • Demonstrations
 • Self-directed studio practice
 • Peer critique
 • Individual tutoring
 • Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  A summative "portfolio" of practical course work. (Innlevering/hjemmeeksamen)

  Karakterskala
  Bestått / ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Haust
  Emneevaluering
  Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.