Forskningserfaring og metode: Dataspelforteljingar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med MEVI310-emnene er å gje erfaring med forskingsarbeid knytt til aktuelle forskingsprosjekt. Studentane skal ta del i forskingsseminar, teoridiskusjon, metodiske øvingar og formidlingsoppgåver, og slik opparbeide seg djuptgåande innsikt i eit utvald medievitskapleg tema, samt ferdigheiter i prosjektarbeid og analyse.

MEVI310-emnene vert kvart semester knytt til eit konkret forskingsprosjekt ved Institutt for informasjons- og medievitskap. Prosjekta som emnet vert knytt til kan vere store eksternt finansierte prosjekt, men òg mindre forskingsprosjekt av ulik karakter og eigenart. Prosjekta kan vere empirisk eller teoretisk orienterte, og vil ta føre seg ulike medievitskapelege problemstillingar innan felt som medieestetikk, journalistikk, mediebruk, kommunikasjon, teknologi og kultur, retorikk og strategisk kommunikasjon. Siktemålet med emnet er at studentane skal tileigne seg metodiske og analytiske tilnærmingar, teoretiske kunnskapar og formidlingserfaring gjennom forskingsnær undervisning og prosjektretta aktivitet.

Emnet MEVI310-9 handlar om forsking på forteljingar i dataspel. Med utgangspunkt i 3-4 utvalde spel vil emnet ta for seg typiske teknikkar og forteljemåtar i ulike spel og spelsjangrar, og diskutere korleis dei ulike forteljeformene er knytta til bestemte typar av forteljingar, karakterar og tematikkar. Undervisninga vil ha et særskilt fokus på samspelet mellom film- og spelforteljingar, og på betydninga av forholdet mellom spelar og avatar.

Læringsutbyte

Studenten kommer ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, evner og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • Har kunnskap om aktuell forsking på ein konkret medievitskapleg problemstilling
  • Har inngåande kunnskap om teori og metoder som er relevante for og forstå og analysera denne problemstillinga
  • Har kunnskap om arbeidsmåter og utfordringar i prosjektarbeid.

Ferdigheter

Studenten

  • Kan ta i bruk metodiske og analytiske tilnærmingar som blir brukt i aktuell forskning

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan arbeida i ei prosjektgruppe
  • Kan formidla forsking gjennom presentasjon, postar, mediebidrag eller i sosiale medium.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår - uregelmessig
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i medievitskap, media og kommunikasjon eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er reservert for studentar på masterprogrammet i media og kommunikasjon. Studentar ved andre masterprogram kan ta emnet etter søknad.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga består av forelesningar, seminar og workshops, og vil ta utgangspunkt i analyse og nærlesing av eit emnemateriale av 3-4 utvalde spel av ulik sjanger. Gjennom gruppeoppgaver og presentasjonar skal studentane jobbe med eigne analyser av spel eller spelsjangrar. 
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltaking i undervisning (80%), skriftleg oppgåve og presentasjon må bli godkjent for å kunne ta eksamen.
Vurderingsformer

4 dagars individuell heimeeksamen. Heimeeksamen skal ha eit omfang på mellom 4000 og 5500 ord.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgjande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre. Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Litteraturlista vil inkludere 3 utvalde speltitlar, som studentane må ha god kjennskap til. 

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.