Tradisjonskunnskap 1

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å auke kjennskapen til norsk tradisjonsmusikk og dei viktigaste kjeldene for arkivering og formidling av denne.

Innhald:

Emnet omfattar:

- oversyn over folkemusikktradisjonar i Noreg

- kunnskap om folkemusikkarkiv og andre aktuelle kjelder til kunnskap om tradisjonsmusikken

- feltarbeid med innsamling av tradisjonsmusikk.

Som førebuing til eksamenspresentasjonen skal studentane samle stoff om eit avgrensa felt innanfor folkemusikktradisjonen, som dei kan arbeide vidare med i MOB107 Tradisjonskunnskap 2 i 2. studieår.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* har kunnskap om dei viktigaste folkemusikktradisjonane i Noreg og ulike kjelder til tradisjonsmusikken

* har oversikt over kvar folkemusikkarkiva

finst og kva dei inneheld, og har kunnskap om kva dette materialet kan fortelje oss,

og kva det ikkje kan fortelje

* har kjennskap til kva som er mogleg å ta ut

av musikk og tradisjonsstoff ved hjelp av notar, manuskript, lyd- og biletfesta materiale

* kjenner til klassifikasjonssystema i folkemusikkarkiva, informanten sine rettar, etikk og reglar ved bruk av arkivmateriale.

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan finne fram til og bruke arkivstoff med hjelp av katalogar i arkiva, og

kan gjere feltarbeid med opptak og katalogisere opptaka

* meistrer rutinar for føring av opptaksprotokoll og førebuing til feltarbeid

Generell kompetanse

Studenten ..

* kan samle stoff om eit avgrensa felt innanfor eit fagområde og presentere dette munnleg.

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Ole Bull Akademiet, Voss

Krav til forkunnskapar

Greidd opptaksprøve ved Ole Bull Akademiet og generell studiekompetanse.

Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon, studieretning tradisjonsmusikk.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Førelesingar og praktisk rettleiing
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal tidleg i studieåret velje eit avgrensa felt innanfor tradisjonsmusikken, samle stoff om dette frå arkiv, feltarbeid eller andre kjelder, og ved slutten av studieåret leggje det fram munnleg (sjå under vurdering).

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjende før eksamen.

Godkjende obligatorisk arbeidskrav er gyldige i to semester etter gjennomføring.

Vurderingsformer

Vurderinga omfattar to delar som vert vekta likt:

1. Ein munnleg presentasjon på 20 minutt med musikkeksempel, sjølvvalt emne

2. 4 timar heimeeksamen

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.
Institutt
Griegakademiet - Institutt for musikk/Ole Bull Akademiet