Vidareutdanning for musikkterapeutar i eldreomsorg

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

- auka kompetanse for musikkterapeutar som arbeider i eldreomsorg eller som ønskjer slik praksis.

Innhald:

Studiet tar opp tema som

- Aldringsprosessar, systemforståing og musikkterapeuten si rolle

- Musikkterapi og demens

- Musikkterapi og alderspsykiatri

- Musikkterapi og nevrologiske lidingar og andre sjukdomar som opptrer i eldre år

- Musikkterapi og palliativ omsorgi

- Tverrfagleg samarbeid

- Opplæring/rettleiing av anna helsepersonell i bruk av musikk

Musikkterapeutiske metodar og arbeidsmåtar vert knytt til kvart enkelt emneområde. Kartlegging, dokumentasjon og evaluering inngår også.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

* Studenten har kunnskap om ulike brukargrupper innan eldreomsorga, diagnosar, funksjons-avgrensingar og gjenverande ressursar.

* Studenten har kunnskap om musikkterapiteori og forsking innan feltet eldreomsorg.

Ferdigheiter:

* Studenten kan bruke ulike musikkterapeutiske tilnærmingar/ metodar tilpassa individuelle ønskjer og behov hos ulike brukargrupper i eldreomsorga.

* Studenten har lært ulike modellar for kompetanse- overføring til andre aktørar i eldreomsorga.

Generell kompetanse:

* Studenten kan reflektere over eigen praksis og etiske problemstillingar knytt til eldreomsorg.

* Gjennom arbeid med dei ulike delemna skal studenten bli betre i stand til å utføre musikkterapi-praksis med eldre, til å kommunisere med andre aktørar i feltet og til å kunne tilby opplæring og rettleiing til helsearbeidarar.

Fulltid/deltid

Deltid.

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Haust og vår 2015/2016.

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over 2 semester.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen.
Krav til forkunnskapar
Godkjent mastergrad i musikkterapi eller 2-årig vidareutdanning i musikkterapi.
Tilrådde forkunnskapar
Søkjarar vert oppmoda om å sjekke noverande emneplan og pensumliste ved masterstudiet i musikkterapi og om å oppdatere seg fagleg i høve til dette, før dei byrjar på vidareutdanningstilbodet.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet inneheld fire samlingar. Kvar samling har 12 timar undervisning fordelt på to dagar. Om lag 6 timar blir førelesning, resten blir fordelt på gruppearbeid, plenumsdiskusjonar og studentframlegg.

Den enkelte student skal i løpet av kurset presentere ein eigna musisk aktivitet og legge fram målsettingar med aktiviteten i tillegg til forslag til korleis ein kan legge til rette i praksis og evaluere.

Nettbasert arbeid vil inkludere svar på spørsmål knytt til tema og pensumlitteratur for kvar samling.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Deltaking og engasjement i undervisning.

- 1 munnleg framlegg.

- 3 oppgåveinnleveringar på nett mellom samlingane, 600-800 ord kvar.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

- Heimeeksamen, 7 dagar, sjølvvald tittel innan oppgitt emne, 4000-5000 ord.

Eksamen i vårsemesteret.

Karakterskala
Samla vurdering gir karakter Stått/ Ikkje stått.
Litteraturliste
Pensum er på ca. 800 s. Eiga pensumliste blir utarbeidd.
Emneevaluering
Evaluering blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk.

evu@grieg.uib.no