Griegstudier

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emneinformasjonen er kun tilgjengeleg på engelsk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten..

 • kan relatere seg kritisk til Griegs musikk ved hjelp av omgrep som stil, identitet, historie, erindring, landskap, tradisjon, autentisitet, autonomi etc.
 • kan forklara Griegs påverknad på norsk og internasjonalt musikkliv.
 • kan diskutera musikalske tradisjonar og nedarva musikalske omgrep frå eit kritisk samtidsperspektiv

Ferdigheiter

Studenten..

 • kan samla, systematisera og fortolka ulikt musikals materiale og historiske kjelder med kritisk merksemd.
 • Kan bruka analytiske ferdigheiter og kunnskap i eigen fortolkande praksis.
 • Kan delta i utviklinga av nye (digitale, praktiske) metodar for spreing og formidling av musikk.

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan diskutera aktuelle musikkvitenskapelige problemstillinger med referanse til ulike teoretiske rammeverk og metodologiar.
 • kan reflektera over kulturelle og historiske premissar for eiga estetisk dømekraft.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Greidd førstesemesterstudier.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar; obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving; oppgåveseminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Frammøte på førelsingar og seminar.
 • Obligatorisk rettleiing i samband med skriving av semesteroppgåve.
 • Obligatorisk seminar for presentasjon av semesteroppgåve. Studenten gjev ei munnleg presentasjon av det skriftlege arbeidet.
 • All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomførte og godkjende før eksamen

  Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Semesteroppgåve på ca. 5000-6000 ord. Oppgåva vil anten vera ei «lesing» (analyse/fortolking) av spesifikke musikkverk, framføringar eller teateroppsetjingar, eller ein diskusjon av eit forskingsspørsmål der oppgåva er å plassera musikken innan ein spesifik kulturell, sosial eller historisk kontekst. Semesteroppgåva kan skrivast på norsk eller engelsk.

  Intern sensur med minst to sensorar.

  Karakterskala
  Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F.
  Litteraturliste

  Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 1000 sider.

  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

  Emneevaluering
  Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.