Neuro-SysMed seminarrekke og symposium

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Seminarserien vil gi ph.d.-kandidatene bred kunnskap om fagdisiplinene som ligger til grunn for forskningssenteret Neuro-SysMed, og om behandlingsstrategier for pasienter med MS, PD, ALS og demens.

Seminarserien består av månedlige seminarer og både staben ved NeuroSysMed og inviterte lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil gi vitenskapelige presentasjoner. Seminarserien består også av et årlig 2-dagers symposium.

Konferansen blir tillagt vitenskapelige tema, ph.d.-kandidatene bidrar med egne presentasjoner, og deltar på forelesninger. Seminarene og symposium gir også anledning til diskusjoner mellom senior forskere og kandidatene ved slutten av hver sesjon. «Meet the Experts» blir en del av det vitenskapelige programmet ved symposiet.

Deltakelse ved Neuro-SysMed Seminarserie og symposium registreres og denne registreringen gir medlemskap i Neuro-SysMed Forskerskole.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal kandidaten ha følgande læringsutbytte definert i form av kunnskapar, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kunnskap om sykdommene som inkluderes ved Neuro-SysMed, og hvordan kliniske studier og behandlingsstrategier gjennomføres ved senteret.
 • Kjenne til faglige begreper og metoder som gjenspeiler den vitenskapelige aktiviteten ved Neuro-SysMed.
 • Kunne vurdere state-of-the-art forsking bak vitenskapelige nyvinninger.

Ferdigheter

 • Gi selvstendig vurdering av vitenskapelige presentasjoner.
 • Håndtere komplekse vitenskapelige problemstillinger, rapportert i skriftlig innlevering.
 • Nyttiggjøre seg innspill frå fagfeller ved diskusjoner, i sitt eget arbeid.
 • Optimalisere egen presentasjonsteknikk ved fremvising av vitenskapelig arbeid.

Generell kompetanse

 • Skal kunne vurdere kritisk behandlingsstrategier og kliniske utprøvingsmetoder for nevrologiske sykdommer inkludert i Neuro-Sysmed.
 • Være kvalifisert til å delta i faglige debatter nasjonalt og internasjonalt.
 • Identifisere og definere forskningsfelt for egen fremtidig karriere.
 • Være i stand til å foreta selvstendig forsking, og formidle forsking til et nasjonalt og internasjonalt høyt kvalifisert vitenskapelig publikum.

Være i stand til å formidle forsking til brukere av helsetjenester, pårørende og befolkningen generelt.

Undervisingsperiode

Vår og høst (2 påfølgende semester).

Studiepoeng

3 (75 - 90 timers studentarbeid).

Undervisingsstad

Campus UiB/ Haukeland universitetssjukehus
Undervisingsspråk
Engelsk
Påmelding og -fristar
Kandidater ved Universitetet i Bergen (UiB) må melde seg på gjennom StudentWeb (http://studentweb.uib.no) innen 1.februar/1. september.
Krav til forkunnskapar
Mastergrad eller tilsvarende, med unntak av forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet.
Tilrådde forkunnskapar
Krav om fullført utdanning på mastergradsnivå eller opptak ved Forskerlinjen.
Inngår i opplæringsdel
Godkjent som del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidater knyttet til Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap, og ved forskerskolene ved UiB for øvrig.
Vurderingsform

Bestått/ ikke bestått

For å bestå emnet må kandidaten ha:

 • Deltakelse på minimum 10 seminarer
 • Deltakelse på symposium (2 dager) som innebærer muntlig presentasjon av egen forskning. Hvis egen forskning ikke er aktuelt, skal kandidaten presentere valgfritt emne som er relevant for symposiets tematikk.
 • Forberedt seg og delta aktivt i veiledningsmøte med koordinator. Kurskoordinator vil evaluere deltagelsen og rapportene.
 • For bestått kurs, må videre deltakerne skrive 2 refleksjonsoppgaver på omkring 500-1000 ord, med basis i egen forskning, av hva de har lært og hvordan dette vil bli implementert i egne prosjekter. Hvis egen forskning ikke er aktuelt, kan kandidaten skrive oppgave med valgfritt tema.
Fagleg overlapp

Det blir ikke godtskrevet formidlingspoeng (FORMIDL901) for presentasjonen kandidatene holder på kurset, i tillegg til studiepoeng en oppnår ved deltakelse. Det blir ikke godskrevet ECTS-poeng for overlappende presentasjoner av egen forskning eller valgfritt tema ved emnet Neuro-SysMed

seminarrekke og symposium.

Kven kan delta
Kurset retter seg mot ph.d-kandidater og forskerlinjestudenter, men er også åpent for forskere, postdoktorer og andre interesserte nasjonalt og internasjonalt.
Utfyllande kursomtale
Kurset består av 12 seminarer i suksessiv månedlig arrangement, og 1 symposium (2 dager).
Program

Kurset innebærer månedlig deltakelse på seminarrekke, symposium (2 dager), og innlevering av 2 rapporter med veiledning ved kurskoordinator. Studentene skal også presentere egen forskning eller selvvalgt vitenskapelig tema ved symposiet. Samtlige forpliktelser skal være bestått for å erverve ECTS- poeng:

 • Deltakelse på minimum 10 seminarer, av to timers varighet inkludert forberedelser (20 timer) med litteraturgjennomgang av tema for seminaret.
 • Deltakelse på 2- dagers symposium, inkludert forberedelse (20 timer)
 • Delta på 2 informasjonsmøter (2 timer)
 • Utarbeide og levere 2 rapporter a 20 timer (40 timer) av valgfritt tema fra læringsutbyttet ved seminarrekken.
 • Delta på to møter med kurskoordinator a 1.5 timers varighet (3 timer)

Antall timer: 85

Fagleg ansvar

Professor Kjell-Morten Myhr

Professor Charalampos Tzoulis

Kjernelitteratur
TBA