Masteroppgåve i klinisk ernæring - forskingsprotokoll

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med kurset er at studentane skal utarbeide en forskingsprotokoll til masteroppgåva. Studentane skal lære om biomedisinsk statistikk og forskingsetikk, formulere forskingsspørsmål og formål, innhente relevant litteratur og lære kritisk evaluering av den, lære om krava til akademisk skriving, og få innsikt i prosedyrer for å søke etisk godkjenning til forsøk som involverer menneske eller dyr. Studentane skal lage ein forskingsprotokoll som skal godkjennastav rettleiar for å gå vidare til masteroppgåva. Emnet utgjer saman med NUCLI390B 60 studiepoeng masteroppgåve i klinisk ernæring.

Forskingsprotokollen skal innehalde en introduksjon med litteraturoppsummering, forskingsspørsmål, hovudformål og sekundærformål til masteroppgåva, metodebeskriving med vekt på statistikk, samt ei forskingsetisk vurdering og omtale av forventa nytteverdi av forskingsprosjekt.

Protokollen skal ikkje overstige 3000 ord (utan referansar, tabellar og figurar).

Læringsutbyte

Studentane skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studentane..

  • Har inngåande kunnskap om relevante metodar innan kostholds- og ernæringsforsking
  • Har inngåande kunnskap om relevante statistiske metodar innan kostholds- og ernæringsforsking
  • Har inngåande kunnskap om forskingsetikk

Ferdigheiter: Studentane..

  • Kan formulere ei vitskapeleg problemstilling, samt summere opp og drøfte litteratur som belyser denne
  • Kan bruke relevante metodar for statistisk analyse innan kostholds- og ernæringsforsking
  • Kan anvende sine kunnskapar om prinsipp for ulike typar litteraturoppsummering
  • Kan forberede eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

Generell kompetanse: Studentane..

  • Kan planlegge ein grundig protokoll for ein vitskapeleg studie, med fagleg språk og referansestil, relevante tabellar og figurar, og med ein plan for eventuelle statistiske analyser og presentasjon av resultat

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Fullført og bestått 1. semester av master i klinisk ernæring
Krav til studierett
Opptak til masterprogram i klinisk ernæring
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og gruppearbeid (statistikk, studiedesign og forskingsetikk)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk oppmøte på minst 80% av all undervisning.
Vurderingsformer

Innlevering av forskingsprotokoll på maksimalt 3000 ord (utan referansar og tabellar).

Ein kan skrive forskingsprotokollen på norsk eller på engelsk. Det vanlegaste er å skrive protokollen på engelsk.

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.
Programansvarleg
Programutvalg for ernæring
Administrativt ansvarleg
Klinisk institutt 1