Ernæringsbiokjemi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i ernæringsbiokjemi. Studentane vil få innsikt i korleis næringsstoff er involvert i biokjemiske prosessar og signalvegar, og korleis endringar i desse prosessane kan føre til utvikling av ernæringsrelatert sjukdom. Laboratoriekurset vil gi innsikt i utvalde biokjemiske metodar og analyser som brukast i ernæringsrelatert forsking.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studentane..

  • har brei kunnskap om biokjemiske prosessar i energimetabolismen og kroppen si handtering av hovudnæringsstoffa, her under hormonell regulering, intracellulær signalering, epigenetikk og sentrale enzymatiske reaksjonar
  • kjenner til sentrale prinsipp for korleis metabolismen av karbohydrat, lipider og aminosyrer heng saman, og korleis dette regulerast gjennom endringar i matinntak og fysiologisk tilstand (feeding/fasting osv.)
  • kjenner til prinsipp bak utvalde klassiske laboratoriemetodar som brukast for å studere ernæringsrelevant energimetabolisme
  • kan oppdatere sin kunnskap innan ernæringsbiokjemi

Ferdigheiter: Studentane..

  • kan beherske forsøksoppsett for å kunne studere energimetabolisme, og vurdere styrker og svakheiter ved desse
  • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff (vitskaplege artiklar), og framstille dette slik at det opplyser om ei problemstilling innan ernæringsbiokjemi

Generell kompetanse: Studentane..

  • har innsikt i og kan formidle sentralt fagstoff og oppdatere sin kunnskap innan ernæringsbiokjemi, og kan diskutere dette med andre studentar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Fullført og bestått første semester av bachelor i ernæring
Krav til studierett
Opptak til bachelorprogram i ernæring.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og kollokviar + laboratorieøvingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurset er obligatorisk.

Innlevering av journal etter kvart laboratoriekurs. Journalane må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen 4 timer

Karakterskala
Karakterskala A-F
Emneevaluering
I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å betre studiet blir det jevnleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil ligge til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie /undervisningsopplegg.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen