Menneskets anatomi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med undervisninga i kurset er at studentane skal oppnå kunnskap om korleis ulike celletypar er organisert og histologisk bygger opp vev og organ, og vidare den anatomiske oppbygginga av organ, organsystem og kroppsdelar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studentane..

  • Har kunnskap om sentral makroanatomisk og histologisk terminologi (også latinsk terminologi)
  • Har kunnskap om cellulær og histologisk oppbygging av vev
  • Kjenne til topografisk anatomi av kroppsdelar i pensum
  • Forstå normal funksjon og utvikling av sjukdomar i menneske, basert på kunnskap om oppbygning og organisering av cellene, veva, organ og organsystem

Ferdigheiter: Studentane..

  • Kan bruke lysmikroskop sjølvstendig for å forske og identifisere celler og histologiske strukturar i vevssnitt
  • Kan identifisere makroanatomiske strukturar i anatomiske modellar og i fikserte, humane preparat
  • Kan nytte lærebøker og vitskapeleg litteratur for å studere oppbygging av celler, vev, organ og organstrukturar

Generell kompetanse: Studentane..

  • Har innsikt i relevante, etiske problemstillingar rundt bruk av preparat i undervisninga
  • Kan formidle sentralt fagstoff innan anatomi og histologi, både skriftleg og munnleg
  • Kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innafor anatomi og histologi, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Undervisningssemester

Haust
Studiepoengsreduksjon
NUTRKRO (5sp), OD1ANA (5sp)
Krav til studierett
Bachelorprogram i ernæring
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, histologikurs, demonstrasjonar og lærarleia eksamenskollokvium (rundt 50 timar totalt)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Demonstrasjonar og histologikurs.
Vurderingsformer
2 timar skriftleg eksamen.
Karakterskala
A-F
Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Hjelpemiddel til eksamen
Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.