Oral biologi del 1

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Oral biologi omfattar følgjande tematiske område:

 • Detaljert anatomi av tyggjeorganet og det primære - og permanente tannsettet
 • Rotkanal-anatomi
 • Tannstilling, okklusjon og artikulasjon

Detaljkunnskap om tenner og tyggjeorgan er grunnleggjande for undervisninga i dei fleste kliniske fag, og gir studenten bakgrunn for å kunne tolke røntgenfunn, vurdere rotbehandling, gje fyllingar og protetiske erstatningar riktig utforming og kjenne att tenner med normal og atypisk anatomi, samt gje bakgrunn for å påvise avvik i kjeve og tannstilling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten vere i stand til å:

Kunnskapar

 • Ha detaljert kunnskap av normal krone- og rotanatomi for enkelte tenner i det primær tannsettet og det permanente tannsettet samt kunnskap om rotkanal-anatomi.
 • Ha detaljert kunnskap om normal tannstilling og dei basale prinsippa for okklusjon og artikulasjon.
 • Ha kunnskap om ulike nomenklatur-system for primære og permanente tenner.

Ferdigheiter

 • Gje ei detaljert framstilling av normal krone- og rotanatomi og rotkanal-anatomi for tenner i det primære og permanente tannsettet.
 • Greie ut om normal tannstilling og dei basale prinsippa for okklusjon og artikulasjon.
 • Kjenne att og namngje kvar tann i begge tannsett.

Generell kompetanse

 • Kjenne att og namngje ekstraherte humane tenner.
 • Gjere nytte av tileigna kunnskapar og ferdigheiter i seinare propedeutiske og kliniske emne.
 • Kunne diskutere/kommunisere med medstudentar og tannlegar (kliniske lærarar) om tenner med korrekt odontologisk terminologi.

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Gjennomført og bestått første semester i Integrert masterprogram i odontologi.
Studiepoengsreduksjon
OD1ORBI1
Krav til studierett
Integrert masterprogram i odontologi
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga vert gjeven som førelesingar og mikroskopikurs. Studentane fører kursjournal som blir innlevert og gjennomgått.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Undervisinga vert gjeven som førelesingar og praktisk kurs i tannanatomi (totalt rundt 45 timar), der studentane arbeider i grupper med tannbestemming. Studentane fører kursjournal som vert innlevert og retta.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Praktisk kurs er obligatorisk.
Vurderingsformer

1 times prøve i tannbestemming.

Oral biologi del 1 må vere godkjend før studenten kan ta kursdel 2.

For prøva i tannbestemming vil det bli arrangert to kontinuasjonsprøver innan kort tid for studentar utan gyldig resultat. Studentar som ikkje har oppnådd gyldig resultat etter tre forsøk, blir flytta ned til lågare kull. Dei tre forsøka som høyrer til kvar gjennomføring av emnet, blir rekna som eitt vurderingsforsøk i samsvar med UiBs forskrift om studiar §8-1 (1).

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.
Programansvarleg
Programutvalg for odontologiske fag
Administrativt ansvarleg
Institutt for biomedisin