Biomaterialer

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Biomaterialer er emnet som omhandler materiala og framstillingsmetodane som nyttast innen odontologisk virke for å gjenopprette funksjon eller førebyggje at skader hender. Læren om generelle kjemiske og fysiske forhold og omgrep samt biologiske aspekt, mellom anna vekselvirkningen mellom levande vev og kunstige material, er ein del av emnet. Vidare undervises det i formelle aspekt kring framstilling, val og bruk av odontologiske biomaterialer.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter gjennomført kurs kan studenten:

 • Begrepsapparat og terminologi som gjeld odontologiske biomateriale
 • oppbygning, samansetning, reaksjonsmåtar og eigenskapar til aktuelle grupper av biomaterialer; permanente og mellombelse tannrestaureringsmaterialer for direkte og indirekte teknikkar
 • hjelpematerialar som nyttast ved framstilling av restaureringar eller andre konstruksjonar med tanke på behandling eller førebygging
 • metodar for bearbeiding av restaureringsmaterial og framstilling av konstruksjonar
 • materialar og metodar for fastsetting av indirekte tannrestaureringer
 • materialar som nyttast til særlege høve, slik som innan endodonti, ortodonti og kirurgi
 • regulatoriske/lovmessige forhold som gjelder val og bruk av biomateriale
 • potensielle biologiske og kliniske virkninger, vekselvirkningen mellom materialar og kroppen, mellom anna relevante toksikologiske emnar

Ferdigheiter

Etter gjennomført kurs kan studenten:

 • foreta rasjonelle materialval basert på eigenskapar og informasjon frå produsentar og produsentuavhengige informasjonskjelder
 • nytta aktuelle biomateriale i odontologisk allmennpraksis
 • foreta søk og innhenting av informasjon frå produsentar og leverandørar
 • samarbeide med tannteknikar
 • vurdere eventuelle avvikande reaksjonar på materiale

Generell kompetanse

Etter gjennomført kurs kan studenten:

 • demonstrere generell innsikt i konsekvensar av bruk av kunstige material på menneske
 • kritisk vurdere kommersielt press med omsyn til materiale og teknikkar
 • formidle biomaterial-relaterte problemstillingar til pasientar, anna helsepersonell og publikum

Studiepoeng, omfang

3 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

master

Undervisningssemester

vår, fjerde semester
Krav til forkunnskapar
Gjennomført og bestått tredje semester i studieprogrammet
Studiepoengsreduksjon
OD2BIM 3 studiepoeng
Krav til studierett
Integrert masterprogram i odontologi
Arbeids- og undervisningsformer

Kurset legger opp til stor grad av studentaktivtet. Videoforelsninger og anna førebuingsmateriale må vere gjennomgått før oppsatt undervisningstid. Undervisningstida nyttas mest til diskusjonar, gruppeoppgaver og fordjupning for forståing.

I kurset inngår også en runde på testlaboratoriet og et lite materialprosjekt. Studentene skal utføre en test av en type materiale og presentere resultatet for kullet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen i biomaterialer harmoniseres med ferdighetskursene i kariologi og protetikk.

Opplegget omfatter forelesninger, ekskursjoner og øvelser med sikte på en problembasert tilnærming til spesielle emner.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Synfaring på laboratoriet for Biomaterialer

Utføre et lite materialprosjekt og presentere resultata

All undervising er obligatorisk, bortsett frå førelesingar.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

Vurderingsformer
4 timers skriftleg eksamen
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programutvalg for odontologiske fag
Emneansvarleg
Professor Marit Øilo
Administrativt ansvarleg
Institutt for klinisk odontologi
Institutt
Institutt for klinisk odontologi