Allmennodontologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Blokken Allmennodontologi omfatter tjeneste på pasientmottak og viderefører og integrerer teoretisk og klinisk undervisning i endodonti, kariologi, periodonti, protetikk og samfunnsodontologi. Andre emner som undervises er bittfysiologi og gerodontologi. I tillegg er det naturlig å trekke inn farmakologi, kjeveortopedi, odontologiske biomaterialer, odontologisk røntgendiagnostikk, oral kirurgi og oral medisin.

Siden undervisningen i Allmennodontologi bygger på og viderefører elementer introdusert tidligere i studiet, vises det både til overordnede teoretiske og praktisk/kliniske læringsmål for odontologistudiet og til de enkelte fagene.

Det gis tverrfaglig undervisning for å legge til rette for en holistisk tilnærming til pasienten. I tillegg til det som tidligere er undervist fagspesifikt, presenteres et opplegg som skal danne kunnskapsgrunnlag (med hovedfokus på pasientseleksjon og oppfølging/vedlikehold) for behandling med implantatforankrede proteser.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Jfr. kunnskapsmål for bittfysiologi, endodonti, farmakologi, gerodontologi, kariologi, odontologiske biomaterialer, oral mikrobiologi, periodonti, protetikk, rettsodontologi og samfunnsodontologi.

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • oppta anamnese, foreta undersøkelser (kliniske og røntgenologiske), ta prøver, tolke funn, stille diagnoser og legge en helhetlig individualisert behandlingsplan
 • føre journal
 • anvende moderne vitenskapelig aksepterte profylaktiske og terapeutiske midler, materialer og teknikker
 • gjennomføre profylaktiske og terapeutiske tiltak for den enkelte pasient
 • mestre ulike akuttsituasjoner som kan oppstå i forbindelse med tannbehandling
 • kvalitetssikre og evaluere virkningen av egen behandling (prognosebedømming), planlegge vedlikeholdsfase og vurdere om det må foretas etterbehandling
 • utrede og rapportere pasienter med mistenkte bivirkninger
 • sikre pasienter rettmessig refusjon/stønad fra offentlig eller privat instans

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • samarbeide med tannpleier, tannhelsesekretær og andre typer helsepersonell
 • vise etisk og profesjonell holdning blant annet i forhold til pasienter
 • vurdere planlegging av individuelt behandlingsbehov
 • vurdere teknisk kvalitet på utført behandling
 • følge lover og regler for helserelatert virksomhet

Undervisningssemester

7. semester
Arbeids- og undervisningsformer
Teoriundervisningen omfatter forelesninger, seminarer og skriftlig sammenfatning av litteratur. I den kliniske undervisningen/virksomheten legges det opp til integrering av klinikk og teori med stor vekt på analytisk tilnærming til behandlingsplanlegging. Terapiplanlegging av to kasus utføres i begynnelsen av det kliniske kurset (slutten av 8.semester) med flere lærere, fortrinnsvis vitenskapelig personale fra samtlige kliniske disipliner til stede.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ved slutten av emnet presenterer studenten ett av sine kasus, og dette må godkjennes sammen med øvrig klinisk tjeneste for å kunne gå opp til eksamen.

All undervising er obligatorisk, bortsett frå førelesinger.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

I dette emnet er obligatoriske aktivitetar gyldige i to semestre.

Vurderingsformer
6 timers skriftlig eksamen
Karakterskala

A-F

Emneevaluering
Skriftlig evaluering via Mi side.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Institutt
Institutt for klinisk odontologi