Kariologi + klinikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Den teoretiske undervisninga skal gje ei djupare forståing av det orale økosystemet og kva dette har å seie for sjukdomsutvikling og skader i tennene sitt hardvev. Emnet tek for seg skadene sin årsak og utvikling, i tillegg til diagnostikk, sjukdomsaktivitet og førebyggjande og reparativ behandling. Emnet Kariologi skal bidra til å auke studenten si forståing for korleis livsstil, allmennhelse og sosiale og kulturelle faktorer verkar inn på oral helse.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan gjere greie for:

 • tannutvikling, tannutviklingsforstyrringar og histopatologi i samband med normalt bilete og sjukdom i tanna sitt hardvev
 • det orale økosystemet sin funksjon, herunder kosten sin betydning for oral helse og tannsjukdom og saliva sin samansetnad, funksjon og variasjon
 • betydninga av allmenn helse, psykiske faktorar, medisinering og livsstil for oral helse/sjukdom
 • munntørrhet i samband med sjukdom, medisinering, misbruk og strålebehandling, samt diagnostikk, utgreiing og mogelegheit for behandling og lindring
 • tradisjonelle kliniske, røntgenologiske og nyare kariesdiagnostiske metodar og differensial-diagnostikk mellom ulike hardvevsskader som til dømes karies, tannslitasje inklusive dental erosjon og utviklingsforstyrringar, samt deira årsak, profylakse og mogelegheit for reparativ og profylaktisk behandling/lindring
 • prinsipp og metodar for kjemisk og mekanisk plakkontroll, fluor sine verknadsmekanismer, fluorterapi ved førebyggjande behandling og mogelege negative effekter av fluor
 • prinsipp og indikasjonar for kavitetsutforming, val, bruk og handtering av materialer, komplikasjonar og følgjetilstandar ved kariesterapi, fyllingsdefekter og indikasjonar for revisjon av fyllingar
 • årsaker til misfarging av tenner og mogelegheit for behandling, og dessutan prinsipp for estetisk tannbehandling basert på etiske vurderingar
 • tolke kariesepidemiologiske data

Ferdigheter

Studenten kan:

 • innhente relevant sjukdomshistorie
 • utføre kliniske, røntgenologiske og andre naudsynte undersøkjingar (til dømes salivaprøver og kostanamnese)
 • stille adekvat diagnose og føre journal
 • foreta ei totalvurdering av pasienten, vurdere sjukdomsaktivitet og utvikling
 • prioritere behandlingsbehov, planleggje og gjennomføre årsaksretta, adekvat, førebyggjande og reparativ behandling
 • vurdere resultat av behandling, sjukdomsutvikling, prognose og gje hensiktsmessige innkallingsintervall
 • sjå si eige avgrensing og vite å søkje hjelp
 • kunne kommunisere med pasient, tannhelse- og helsepersonell på ein relevant måte

Generell kompetanse

Studenten har ei positiv og ansvarsbevisst haldning til det å bevare det naturlige tannsett best mogeleg, både funksjonelt og estetisk.

Studiepoeng, omfang

12 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til forkunnskapar
Gjennomført og bestått fjerde semester i studieprogrammet
Studiepoengsreduksjon
OD3KAR-K3 10 studiepoeng
Krav til studierett
Integrert masterprogram i odontologi
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, seminarer, gruppeundervising, demonstrasjonar og pasientbehandling. Den kliniske undervisinga vil vere nært knytta til fagområda endodonti, periodonti og protetikk.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger (F), seminarer, gruppeundervisning, demonstrasjoner og pasientbehandling. Den kliniske undervisningen vil være nært knyttet til fagområdene endodonti, periodonti og protetikk da den fagspesifikke behandlingen utføres etter en totalvurdering av pasienten.

Undervisningen i kariologi er dels fagspesifikk, dels integrert i blokkene Propedeutikk/biomaterialer og Allmennodontologi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervising så nær som førelesingar, er obligatorisk.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

I dette emnet er obligatoriske aktivitetar gyldige i to semestre.

Vurderingsformer
Skriftleg eksamen i 6. semester.
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programutvalg for odontologiske fag
Emneansvarleg
Professor Ann-Katrin G. Johansson
Administrativt ansvarleg
Institutt for klinisk odontologi
Institutt
Institutt for klinisk odontologi