Kjeve- og slimhinnelidingar vår femte studiår

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

KOS-blokka omfattar sjukdomar, smerter, misdanningar og skadar i det oro-maxillo-faciale området og er inndelt i følgjande emne:

 • Pasientevaluering og journalføring
 • Vevsreaksjonar
 • Undersøkingsteknikkar og prøvetaking
 • Hygiene og kirurgi
 • Dentale frambrotsproblem
 • Infeksjonar
 • Cystar
 • Hud- og slimhinnelidingar
 • Oro-faciale smerter og kjeveleddsproblem
 • Tumores og reaktive endringar
 • Spyttkjertlar og kjevebiholer
 • Traumatologi (hovud-, ansikts-, og kjeveskadar samt tanntraume*)
 • Metodar for erstatning av manglande tenner (tannregulering, autotransplantasjon av tenner og behandling med dentale implantat)
 • Kjeveanomaliar, defektar og rehabilitering
 • Stråleskader i blautvev og bein ved behandling av cancer i hovud-/halsregionen

* Endodonti, Pedodonti og Oral kirurgi og oral medisin har utarbeidd eit felles, tverrfagleg undervisningsopplegg om tanntraume. Undervisninga for haustsemesteret er plassert under Pedodonti.

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningsforma i KOS-blokka er tverrfagleg, integrert og kasus- og problemorientert. Undervisning blir gitt i form av forelesingar/seminar med éin eller fleire vitskaplege lærarar/kliniske spesialistar til stades, der det blir lagt opp til tverrfagleg diskusjon for å aktivere studentane. Alt læringsstoffet blir lagt ut på fakultetet sitt intranett (KOS-blokka si heimeside og/eller i Studentportalen). Undervisninga strekkjer seg over 4 semester (4. og 5. studieår). Kulla er delte inn i 4 grupper, og kvar gruppe får tildelt éi eller fleire tematiske oppgåver i kvart emne. Oppgåvene inkluderer som oftast både klinisk skildring og oppfølging med aktuelle undersøkingar (røntgen, mikroskopisk bilete av biopsi, mikrobiologi). Ut frå desse opplysningane skal studentane stille ein diagnose og foreslå behandling. Som avslutning på eit emne presenterer kvar gruppe eit oppgåvesvar i plenum der resten av kullet og faglærarane har høve å kommentere presentasjonen. Gruppa si endelige utforming av svaret blir basert på plenumsdiskusjonen og tilbakemelding frå faglærarane. Emneansvarleg faglærar legg, etter godkjenning og kommentar, oppgåvesvara ut på KOS-blokka si heimeside.Klinisk undervisning blir skildra under emneskildringa for fagområdet Oral kirurgi og oral medisin.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervising er obligatorisk, bortsett frå førelesinger.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

I dette emnet er obligatoriske aktivitetar gyldige i to semestre.

Vurderingsformer

OD3KOS-K4: Integrert semesterprøve i form av ei skriftleg innlevering ved slutten av 8. semester. Ved ikkje bestått semesterprøve har studenten høve til ny prøve inntil 2 gonger. I tillegg må den kliniske tenesta i klinikk for oral kirurgi og oral medisin vere godkjent.

OD3KOS-H5: 3 timar integrert semesterprøve ved slutten av 9. semester. Ved ikkje bestått semesterprøve har studenten høve til ny prøve inntil 2 gonger.

OD3KOS-V5: Integrert 4 timar skriftleg eksamen ved slutten av 10. semester. I tillegg må den kliniske tenesta i klinikk for oral kirurgi og oral medisin vere godkjent.

Karakterskala

A-F

Hjelpemiddel til eksamen
Ingen