Ferdighetskurs del 2: Protetikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Etter gjennomføring av kurset er studentane i stand til å gjennomføre enklere former for protetisk behandling. I løpet av kurset vert det undervist om biomaterialer og om prinsipp og teknikker som ein anvend i samband med bruken av indirekte faste og indirekte avtakbare restaureringar for å rette opp igjen funksjon eller for å forebyggje (vidare) skader.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan greie ut om:

  • Fagområdet protetikk sitt system for omgrep
  • Indikasjonar og prinsipp for behandling med tannretinerte faste protesar
  • Indikasjonar og prinsipp for behandling med avtakbare protesar

Ferdigheiter

Studenten er i stand til å utføre basal protetisk behandling med:

  • Tannretinerte faste protesar
  • Avtakbare protesar

Generell kompetanse

Studentane skal kunne utvise tilstrekkeleg gode haldningar til eige utførte protetiske arbeid, med omsyn til teknisk kvalitet og presisjon.

Studiepoeng, omfang

15 Studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

master

Undervisningssemester

Femte og sjette semester
Krav til forkunnskapar
Gjennomført og bestått fjerde semester i studieprogrammet
Studiepoengsreduksjon
OD2FERD2 13 Studiepoeng
Krav til studierett
Integrert masterprogram i odontologi
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisinga vert gitt som ein kombinasjon av teori og praktisk arbeid der det praktiske arbeidet blir støtta av forelesingar, videoframsyningar, demonstrasjonar, seminar og vitjing på tannteknisk laboratorium. Hovudaktiviteten i kurset er individuelt, praktisk arbeid (på fantomhovud, dentale simulatorar og tannteknisk arbeid) kombinert med innlæring av relevante kunnskapar om protetisk behandling.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er krav om obligatorisk frammøte og gjennomføring av obligatoriske arbeidskrav etter nærmare spesifikasjonar. Ein brukar omgrepet «godkjent» for å registrere at krava er oppfylte.

All undervising er obligatorisk i dette emnet.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

I dette emnet er obligatoriske aktivitetar gyldige i to semestre.

Vurderingsformer

Praktisk arbeid og testar

Det praktiske arbeidet vert kontinuerleg vurdert både individuelt og kollektivt gjennom kurset. I tillegg vert det arrangert anonyme praktiske og teoretiske testar. Vurderinga vert utført ved at lærarkollegiet diskuterer den einskilde students prestasjon. Basert på dette får studenten informasjon gjennom individuelle samtalar. Endeleg godkjenning av praktisk del av kurset/emnet gis dersom læringsutbyttet vurderast til å vere oppnådd.

Avsluttande skriftleg prøve

Det vert halde ein skriftleg, teoretisk prøve ved avslutning av kurset. For å få ta prøven, må den praktiske delen av kurset være «bestått». For å bestå den teoretiske prøven, må studenten oppnå minst 60% riktige svar.

Når vurderingsforma i eit emne er «skriftleg prøve», vil det bli arrangert to kontinuasjonsprøver innan kort tid for studentar utan gyldig resultat. Studentar som ikkje har oppnådd gyldig resultat etter tre forsøk, blir flytta ned til lågare kull. Dei tre forsøka som høyrer til kvar gjennomføring av emnet, blir rekna som eitt vurderingsforsøk i samsvar med UiBs forskrift om studiar §8-1 (1). På grunn av den korte tida mellom ordinær og ny prøve, vil klaga på sensur ikkje bli behandla før tredje forsøk er gjennomført. Dersom tredje forsøk blir gjennomført som munnleg prøve, er det dei to tidlegare skriftlege forsøka som er gjenstand for klagebehandlinga.

For å oppnå vurderinga «bestått» for heile kurset/emnet, må praktisk del og teoretisk prøve være bestått.

"Bestått" kurs er obligatorisk for å kunne ta til med pasientbehandling i klinikken

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust- og vårsemester
Litteraturliste

Ein liste over obligatorisk og anbefalt litteratur vert publisert 1. juli for heile kurset som startar opp i haustsemesteret.

I tillegg vert det lagt ut ulike videofiler som viser praktiske moment og førelesingar, samt digitale presentasjonar av meir teoretisk stoff.

Emneevaluering
Undervisinga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programutvalg for odontologiske fag
Emneansvarleg
Professor Morten E. Berge
Administrativt ansvarleg
Institutt for klinisk odontologi
Institutt
Institutt for klinisk odontologi