Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset tar for seg både deskriptiv og topografisk makroskopisk anatomi på detaljert nivå. Muskel- og skjelettsystem, blodforsyning og innervasjon er blant temaene som gjennomgås, samt særlige områder med kompleks oppbygning. Kurset har som mål å gi en omfattende og detaljert kunnskap om hodet og halsens anatomi. Hensikten er å danne et teoretisk grunnlag for ferdigheter og beslutninger i klinikken. Anatomikunnskap danner bakgrunnen for all kirurgisk behandling, men også for sykdomsforståelse og funksjon, noe som er vesentlig innen både behandling og rehabilitering.

Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningskandidater i odontologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet kurs ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal etter endt kurs ha opparbeidet detaljert kunnskap om hodet og halsens anatomi, både deskriptivt og topografisk.

Ferdigheter

Studenten skal kunne nyttiggjøre seg tilegnet teoretisk kunnskap til å kunne ta kliniske beslutninger, både innen invasiv behandling og ved rehabilitering av defekte anatomiske strukturer.

Generell kompetanse

Studenten skal ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne sette seg inn i problemstillinger også utenfor eget spesialistområde og kunne ta del i tverrfaglige arbeidsoppgaver, samt formidle vurderinger til kollegaer og pasienter.

Studiepoeng, omfang

4 studiepoeng. Emnet omfatter forelesninger og demonstrasjoner samt skriftlig eksamen

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologi

Undervisningssemester

Kurset holdes hver annen eller tredje vår
Krav til forkunnskapar
Integrert mastergrad i odontologi eller tilsvarende
Krav til studierett
Emnet er i utgangspunktet reservert for spesialistutdanning i odontologi. Andre deltagere kan tas opp avhengig av kapasitet.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og demonstrasjoner, både på preparat og klinisk
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltagelse på eventuelle demonstrasjoner på preparat vil være obligatoriske
Vurderingsformer
Skriftlig eksamen, 2 timer
Karakterskala
Bestått/ ikke bestått
Litteraturliste
Anatomisk atlas og lærebok i anatomi som for odontologistudiet
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen