Forskningsmetode

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Metodeemnet skal sette studentane i stand til å planlegge eit sjølvstendig forskingsarbeid. I fellesdelen av emnet er målet at studentane skal tileigne seg eit vitskapsteoretisk grunnlag for å forstå ulike forskingsmetodiske tilnærmingar. Studentane skal også kunne vurdere forskingslitteratur, forskingsresultat og vere i stand til å reflektere kritisk og etisk over sentrale metodiske framgangsmåtar og fortolkingspremiss. I andre del av emnet skal studentane fordjupe seg i ein vald metodetilnærming (kvalitativ/kvantitativ). Studentane skal få djupare kjennskap til den framgangsmåten dei har valt, slik at dei er i stand til å gjennomføre og drøfte innsamling og analyse av materiale.

 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten...

 • har kunnskap om ulike vitskapeleg paradigme og forklaringsmåtar
 • har kunnskap om sentrale omgrep og teoriar innanfor kvalitative og kvantitative metodar
 • har kunnskap om mixed methods
 • har kunnskap om forskingsetiske problemstillingar og formelle forskingsetiske prosedyrar
 • har kunnskap om det vitskapsteoretiske perspektivet og teoriane den metoderetninga dei vel å fordjupa seg i, er forankra i

Ferdigheiter

Studenten...

 • kan drøfte forskingsetiske problemstillingar i pedagogisk forsking
 • kan reflektere over og diskutere ulike vitskapelege paradigme og forklaringsmåtar
 • kan reflektere over og diskutere ulike gyldigheitskrav i kvantitative og kvalitative metodetradisjonar
 • kan demonstrere praktiske ferdigheiter med konkrete metodar for datainnsamling og analyse

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere og stilla seg kritisk til ulike forskningsresultat
 • kan vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid

Fulltid/deltid

Deltid.

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 15 studiepoeng og er normert til eit semester.

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Haust, annakvart år.

Undervisningsstad

Studiet er nettbasert, men i starten av kvart semester blir det vanlegvis arrangert ei samling i Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett på masterprogram i pedagogikk deltid (nettbasert)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det vil bli gitt obligatoriske arbeids- og øvingsoppgåver undervegs i semesteret.
Vurderingsformer

Heimeeksamen over to veker 

 

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F.

 

Vurderingssemester

Haust/vår, annakvart år.

 

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Litteraturlista er på 1000 sider (+/- 10 %). Delar av litteraturen kan vere tilgjengeleg i form av eit kompendium. Det blir forventa at studentane gjer seg kjent med ulike søkeportalar for sjølv å kunne finne fram til anbefalt litteratur og anna relevant litteratur på internett.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringa er nettbasert.

 

 

 

Programansvarleg
Insitutt for pedagogikk.
Emneansvarleg
Institutt for pedagogikk.
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.