Fordjuping og prosjektplan

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Siktemålet med emnet er å forberede studentane til det praktiske og teoretiske arbeidet med masteroppgåva. Gjennom litteraturstudiar, fag- og skriveseminar skal studentane utvikle ein prosjektplan som skal være utgangspunktet for masteroppgåva. Emnet skal vidare gje studentane moglegheit til fordjuping innan eit sjølvvald temaområde med relevans for masteroppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten...

 • har god oversikt over eksisterande teoriar, metodar, forskingsresultat og fortolkingar innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • har god kunnskap om ulike faglige informasjonskjelder

Ferdigheiter

Studenten...

 • kan analysere eksisterande teoriar, metodar, forskingsresultat og fortolkingar innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle aktuelle pedagogiske forskingsspørsmål med utgangspunkt i kunnskap om det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan anvende faglig og sjangerspesifikk kunnskap på sjølvstendig vis
 • kan skrive forskingsreview innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle og skrive ein prosjektplan som legg grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forholde seg kritisk til ulike faglige informasjonskjelder
 • kan formidle sjølvstendig arbeid og beherske fagområdet sine uttrykksformer

Fulltid/deltid

Deltid

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, annakvart år. I særskilte høve kan fakultetet gje tilbod om avgrensa undervising i det påfølgande haustsemesteret.

Undervisningsstad

Studiet er nettbasert, men det kan bli arrangert ei samling i Bergen i starten av semesteret.
Krav til forkunnskapar
Ingen 
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett på masterprogram i pedagogikk deltid (nettbasert)
Arbeids- og undervisningsformer
Studiet er nettbasert og emnet nyttar litteraturstudiar, rettleiing, teksttilbakemelding og digitale seminar og introduksjonsførelesingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatoriske arbeidskrav i emnet er:
 • Skriftlig presentasjon av forskningsreview innanfor det fordjupningsområdet studenten vel å fordjupe seg i
 • Skriftleg tilbakemelding på medstudent sitt forskningsreview
 • Levere utkast til prosjektplan til rettleiing
Vurderingsformer
Eksamen er ein prosjektplan for masteroppgåva som gjev eit oversiktleg og realistisk inntrykk av arbeidet som blir planlagt.
Karakterskala
Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår, annakvart år. I særskilte høve kan fakultetet gje tilbod om vurdering i det påfølgande haustsemesteret.
Litteraturliste
Det blir forventa at studentane gjer seg kjent med ulike søkeportalar, for sjølv å kunne finne fram til relevant litteratur til forskningsreview og lage individuell litteraturliste på 800 - 1000 sider.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Institutt for pedagogikk
Emneansvarleg
Institutt for pedagogikk
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet