Innføring i pedagogikk for lektorstudentar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som overordna mål å gje ei innføring i pedagogikkfaget for lektorstudentar.

For det fyrste vil studentane verte introduserte for grunnomgrep i pedagogikkfaget, som danning, oppseding og undervisning og grunnspørsmål, som tilhøvet mellom tvang og fridom. Desse vil danne utgangspunkt for refleksjon over pedagogisk praksis og utvikling av eit pedagogisk fagspråk.

For det andre vil emnet gje studentane forståing for forventingar, ansvar og kunnigheit som høyrer til utøving av lærarrolla, med særskild vekt på relasjonelle og organisatoriske kunnskapar og ferdigheiter. Pedagogiske relasjonar fordrar etisk medvit, og etiske problemstillingar knytte til lærar-elev-relasjonen vil særleg verte tematiserte. Studentane vil også verte introduserte for strategiar for klasseleiing og dilemma knytte til disiplin og danning innan dette feltet.

For det tredje vil emnet gje studentane fagleg innsikt i korleis dagens elevrolle vert forma av ungdomskultur og samfunnsvilkår og forståing for ulike perspektiv på skulen sitt føremål, særleg i ljos av spørsmål om mangfald og normalitet.

Gjennom deltaking i emnet vil studentane starte arbeidet med å danne eigen profesjonell identitet og øve opp dygder som empati, omsorg og pedagogisk merksemd.

Emnet inneheld også 10 dagar med praksis i skulen. Undervisninga i emnet vil gjennomgåande støtte studentane i å reflektere over praksiserfaringar og -observasjonar i ljos av pedagogikkfaget.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • kjenner til sentrale tema og grunnleggjande omgrep i pedagogikkfaget
 • har fagleg forståing for relasjonelle og organisatoriske sider ved utøving av lærarrolla og kjennskap til skulen sine støttefunksjonar
 • har innsikt i kva som kjenneteiknar den pedagogiske relasjonen og kva for ansvar, dygder og etiske plikter dette inneber for læraren
 • har kunnskap om sentrale faglege perspektiv på klasseleiing
 • har breie kunnskapar om ungdomskultur, elevmangfald og samarbeid med andre instansar i møte med særskilte behov hos barn og unge
 • har grunnleggjande kunnskap om føremål og funksjonar skulen har i samfunnet

Kunnskapar knytte direkte til praksis:

 • har kunnskap om korleis lærarar i praksis legg til rette for undervisningsaktivitetar gjennom klasseleiing og relasjonsbygging

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan drøfte sentrale tema og grunnleggjande omgrep i pedagogikkfaget
 • kan reflektere over lærarrolla på bakgrunn av praksis, faglitteratur og styringsdokument
 • kan syne dømmekraft knytt til etiske utfordringar og dilemma i møte med elevar
 • kan syne forståing for mangfald og ulike behov hjå elevar

Ferdigheiter knytte direkte til praksis:

 • kan gjere bruk av grunnleggjande klasseleiingsstrategiar
 • kan planleggje, grunngje og gjennomføre korte undervisningsaktivitetar
 • kan nytte nokre digitale verktøy som er i bruk i skulen
 • kan reflektere over samspelet mellom elevar i og utanfor klasserommet og knyte dette til trekk ved ungdomskulturen og ungdomar sin situasjon
 • kan bruke observasjon som metode for å få innsikt i livet i skulen og identifisere pedagogikkfaglege problemstillingar

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan syne relasjonskompetanse og mellommenneskelege dygder
 • forstår kva det kan innebere å vere ungdom i dagens samfunn
 • kan reflektere over samanhengen mellom klasseleiing, relasjonsbygging og kva læringsutbyte elevar får gjennom undervisning
 • kan orientere seg i, analysere og stille seg kritisk til ulike informasjonskjelder og teoriar som er relevante for pedagogisk verksemd
 • kunne sjølvstendig, og utan hjelpemiddel, gjere greie for sentrale problemstillingar, kunnskapar og metodar innan pedagogikkfaget

Generell kompetanse direkte knytt til praksis:

 • kan syne relasjonskompetanse og mellommenneskelege dygder
 • kan reflektere over samanhengen mellom klasseleiing, relasjonsbygging og kva læringsutbyte elevar får gjennom undervisning

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og praksisskular.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen.
Studiepoengsreduksjon
PEDA120 + KOPRA101 = 10 studiepoeng i reduksjon.
Krav til studierett
Emnet er reservert for studentar på femårig lektorprogram.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert organisert gjennom førelesingar, seminar i mindre grupper og praksis i skulen. Seminarundervisninga legg vekt på studentaktive arbeidsmåtar og det vert forventa at studentane møter førebudd til seminara. Kvar student har tilbod om 2 timar individuell rettleiing.

Praksisperioden i skulen har eit omfang på 10 dagar, og vil innebere aktiv deltaking frå lektorstudentane. Studenten skal være del av eit team og observere teamet sitt arbeid. Aktivitetar i praksis inkluderer observasjon av undervisning og livet i skulen, gjennomføring av undervisningsaktivitetar og deltaking i anna lærararbeid, som undervisningsplanlegging og - evaluering. Studenten skal også ta aktivt del i elevane sine friminutt og pausar for å få innblikk i samspelet mellom elevane også utanfor klasserommet. Gjennomføring av praksis er obligatorisk og vert vurdert som godkjend/ikkje godkjend.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Førebudd deltaking på seminar
 • Innlevering av skriftleg oppgåve på 1500-2000 ord
 • Halde ein fagleg presentasjon med utgangspunkt i litteratur i emnet
 • 100% deltaking i kortpraksis i skulen
 • Antal forsøk på kortpraksis:

  Kortpraksis er ein obligatorisk undervisningsaktivitet i emnet. Studentar som får ikkje godkjent på kortpraksis kan ta kortpraksis på nytt éin gong.

  Varigheit:

  Godkjende obligatoriske arbeidskrav (herunder kortpraksis) har ei varighet på tre semester

  Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

  • Skriftleg skuleeksamen (5 timar)
  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Haust og vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakende evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen.
  Programansvarleg
  Det matematisk-naturvitskapelege fakultet
  Det humanistiske fakultet
  Det samfunnsvitenskapelege fakultet
  Emneansvarleg
  Institutt for pedagogikk
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet