Journal Club, medisinsk pedagogisk forsking

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

  • Har grunnleggende kunnskap om hvilke tema/problemstillinger som omfattes av medisinsk-pedagogikk som forskningsfelt
  • Kan gjøre rede for de vanligste metodene og forskningsdesign som benyttes for å forske på utdanning og læring innen medisin- og helsefag
  • Forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for bruk av kvalitative vs. kvantitative metoder i utdanningsforskning
  • Har grunnleggende innsikt i de viktigste publikasjonskanalene for medisinsk pedagogisk forskning

Ferdigheter:

Studenten

  • Kan analysere forskningsartikler innen det medisinske utdanningsfeltet
  • Kan gjøre presise litteratursøk og lete frem artikler som er relevante for gitte pedagogiske spørsmål og problemstillinger
  • Kan trekke ut essensen av og nyttiggjøre seg kunnskap fra forskningsfeltet i egen undervisning og annen pedagogisk praksis

Generell kompetanse:

Studenten

  • Kan oppsummere og formidle forskningsbasert kunnskap fra feltet til kollegaer
  • Kan delta i faglige diskusjoner om forskningskvalitet og resultater fra et ikke-positivistisk vitenskapelig paradigme
Påmelding og -fristar
Krav til forkunnskapar
Grunnleggende funksjoner i MittUiB
Vurderingsform

Emnet gir 2 studiepoeng ved fullført kurs og vil vurderes ved obligatorisk oppmøte, aktiv deltagelse i seminarene samt innlevering av arbeidskrav i form av en analyse av en selvvalgt forskningsartikkel.

Emnet gir 3 studiepoeng dersom kandidaten gjennomfører en avsluttende praktisk eksamen. Kandidaten skal da lage en podcast (varighet 20-30 minutter) med diskusjon av en forskningsartikkel, alene eller sammen med andre.

Vurderingsskala: Bestått/ikke bestått

Utfyllande kursomtale

Arbeids- og undervisningsformer:

Seminarbasert undervisning, månedlige møter a to timer samt ½ dag oppstartsamling. Egen fordypning i utvalgt litteratur.

Fagleg ansvar
Medisinsk fakultet, Enhet for Læring
Kjernelitteratur
Kommer før kursoppstart