Relativistisk kvantemekanikk og feltteori

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gje forståing av effektane til den spesielle relativitetsteorien i kvantemekanikk og gje ei innføring i feltteori.

Innhald:

Emnet omhandlar relativistisk kvantemekanikk, uttrykt ved Dirac-likninga, samt Lorentz-kovarians av likninga og eksistensen av antipartiklar. Emnet omhandlar og kvantisering av Klein-Gordon felt, Dirac-felt, og foton-felt. Emnet dannar grunnlag for vidaregåande studium i feltteori og gir forståing av relativistiske effektar i atom.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan forklare

  • Dirac-likninga, med løysing for frie partiklar
  • eksistensen av antipartiklar
  • planbylgje-utvikling av skalart-, Dirac- og fotonfelt
  • kanonisk impuls og kvantisering av felt
  • mikrokausalitet og Feynmanpropagatoren
  • S-matrisa

Ferdigheiter

Studenten beherskar bruken av

  • symmetriar for å finne bevaringslover
  • utslettelses- og kreasjonsoperatorer for å uttrykke observabler i feltteori

Generell kompetanse

Studenten kan

  • presentere berekningar til kollegaer

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Overlappar med PHYS303 med 10 SP.
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og oppgaver
Obligatorisk undervisningsaktivitet
To obligatoriske oppgaver. Må være godkjent for å gå opp til eksamen. obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semester.
Vurderingsformer

Muntleg eksamen (teller 75%). To oppgaver (teller 25%). Karaktertellende aktiviteter (to oppgaver) er gyldig i 6 semester.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.