Psykologisk kartlegging

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet fokuserer på klinisk psykologisk kartlegging. Dette omfattar utgreiing, diagnostisering, kasusformulering og journalføring av klientars vanskar og ressursar. Emnet skal gi kunnskap om spesifikke forhold og utfordringar ved kartlegging i ulike aldersgrupper.

Innhald:

Emnet tar opp praktisk bruk av rådande diagnosesystem. Vidare omfattar emnet kartlegging av sentrale psykiske lidingar og problem hos barn, ungdom, vaksne og eldre ved hjelp av anerkjende kartleggingsmetodar og instrument. Det blir også gitt opplæring i korleis ein gir tilbakemelding etter slik kartlegging. Emnet vil vidare gi opplæring i bruk av tilbakemeldingsinstrument for å kunne monitorere betring/forverring og terapeutisk allianse. Emnet inneheld også ei innføring i journalskriving.

Undervisninga i emnet vil gå parallelt med oppstart av PROPSY314 (Intern klinisk-psykologisk opplæring), der studentane vil få ytterlegare anledning til å bruke kartleggings- og tilbakemeldingsinstrument.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

 • gjere greie for funksjon og innhald i ei kasusformulering og ein behandlingsplan
 • gjengi og gjere greie for trinna i ei diagnostisk kartlegging og vurdering
 • reflektere over mogelegheiter og avgrensingar ved diagnosesystem og kartleggingsinstrument
 • gjengi og greie ut om pasientjournalens ulike føremål og kjenne til rammer og retningslinjer for dokumentasjon og psykologfagleg arbeid
 • gjere greie for lettare og moderate psykiske lidingar, inkludert suicidalitet og traumereaksjonar

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • utføre ei diagnostisk vurdering
 • gjennomføre grunnleggande strukturerte psykologiske utgreiingar med relevante kartleggingsinstrument, som grunnlag for både diagnostiske vurderingar og kasusformuleringar, og gi tilbakemelding tilpassa pasientens alder og psykiske tilstand
 • hente inn systematisk tilbakemelding frå pasienten med omsyn til betring/forverring og terapeutisk allianse
 • bruke avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorar knytte til utvikling av psykiske vanskar og lidingar og korleis desse opererer gjennom livsløpet, til å utforme ei kasusformulering
 • analysere risiko for uønskte hendingar og bruke relevante metodar for å følge opp dette systematisk

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • utvise etisk, personleg og kunnskapsbasert refleksjon over eigen praksis og samhandling med klientar i ein kartleggingsprosess

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

6

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 162 studentarbeidstimar.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 162 studentarbeidstimar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Godkjent kursprøve i praktisk diagnosesetting. Blir vurdert av faglærar.
 • Kursprøva må være godkjend for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet.

  Vurderingsformer
  3-timars heimeeksamen med utgangspunkt i kasus
  Karakterskala
  Greidd / Ikkje greidd
  Vurderingssemester
  Haust / Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg
  Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Institutt for klinisk psykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet