Psykologen som leiar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studentane skal opparbeide seg grunnleggande kunnskap om leiing og om korleis organisasjonar er bygde opp og fungerer. Det vil bli lagt særleg vekt på kunnskap om ulike leiarroller for psykologar. Viktige tema er handtering av destruktivitet, konfliktar og mobbing, så vel som korleis leiarar kan bidra til trivsel, vekst og læring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten kan gjere greie for

 • sentrale element i konstruktiv og destruktiv leiing
 • sentrale leiarroller for psykologar
 • sentrale leiarmodellar
 • ulike maktbasar og innflytelsesteknikkar ein leiar kan nytte seg av
 • viktige situasjonsfaktorar som vil kunne påverke både effektivitet og beste praksis i rolla som leiar
 • prinsipp for leiing, prioriteringar, påverknad og beslutningstaking i organisasjonar og system
 • viktige aspekt ved medarbeidarar som leiaren bør ta omsyn til i si utøving av leiarrolla
 • viktige aspekt ved gjennomføring av endring i verksemda
 • særeigne sider ved det å leie i ein norsk kontekst

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • reflektere over ulike leiarstilar og eigne styrkar og svakheiter i rollene som leiar og medarbeidar i grupper og team
 • identifisere og gi tilbakemelding på god og dårleg kommunikasjon i konfliktfylte situasjonar
 • leie ei gruppe gjennom ei problemløysingsoppgåve
 • nytte grunnprinsippa for gruppeleiing, rettleiing og konsultasjon, og er i stand til å drive sjølvstendig endringsarbeid gjennom andre
 • nytte fagleg kunnskap til å sette i verk endringsarbeid i grupper og system

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • reflektere over ulike etiske dilemma og prinsipp for leiarar
 • reflektere over eigne styrkar og utviklingsbehov i ei framtidig rolle som leiar
 • reflektere over leiarars ansvar som rollemodellar
 • nytte kunnskap om leiingsprinsipp til å utøve leiing med beslutningstaking og samarbeid med andre profesjonar og yrkesgrupper
 • nytte kunnskapane sine til planlegging, leiing og gjennomføring av prosjekt

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

4

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd.
Tilrådde forkunnskapar
.
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar: Sal gi ei innføring i og oversikt over viktig leiingsteori, samt viktige oppgåver og roller som leiarar har. Tema er: Kva er god leiing på norsk? God kommunikasjon og effektiv tilbakemelding. God samhandling og etikk i leiarrolla. Om å utvikle og endre organisasjonar.

Lærarstyrte øvingar: Lærarstyrt undervising skal gi studentane moglegheit til praktisk utprøving av sentrale utfordringar for leiarar, samt gi erfaring med fenomen og prosesser som er viktige for leiarar å forstå og styre. Målet her er refleksjon personleg knytt til eigne føresetnader i leiarrolla, samt ferdigheitstrening i viktige leiaroppgåver. Undervisninga føregår delvis i plenum og delvis i mindre grupper. Dei vil ha karakter av både testar av egne leiarpreferansar samt tilbakemelding og refleksjon rundt eigne resultat, men også innehalde diskusjonar, case-løysningar, rollespel og gruppesimuleringar. Lærar styrer, kommenterer og sørger for framdrift og refleksjon. Det blir også venta at studentane arbeider med stoffet gjennom læreboka i leiing som ligg i tilrådd litteratur. Tema er: Identifisering og refleksjon om eiga leiaråtferd basert på NEO-PI eller liknande måleinstrument. Case og trening i effektiv kommunikasjon og tilbakemelding i konfliktsituasjonar. Gi tilbakemelding på andre sine refleksjonsnotat. Leiing av problemløysing i mindre grupper.

Sjølvstudium: Sjølvstudium er ein viktig del av kurset. Dette er basert på tilrådd litteratur der hovuddelen er å finne i ei lærebok om leiing med utgangspunkt at ein skal utvikle seg sjølv som mogleg framtidig leiar. Med utgangspunkt i talet på studiepoeng i emnet (tilsvarande 81 lesetimar), vil dette samla utgjere ca. 540 sider. Kurset blir avslutta med eit refleksjonsnotat på 4-6 sider, der studentane skriv om kva dei sjølve ser som viktige sider ved det å vere leiar, om kva god leiing er, samt refleksjonar over eigne styrkar og utviklingsbehov i rolla som leiar. Refleksjonane skal også knyttast til teoriar og modellar om leiing, organisasjon og personlegdom. Refleksjonsnotatet skal vere basert på undervisning og sjølvstudium.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar: skal gi ei innføring i og oversikt over viktig leiingsteori, samt viktige oppgåver og roller som leiare innehar. Tema er: Kva er god leiing på norsk? God kommunikasjon og effektiv tilbakemelding. God samhandling og etikk i leiarrollen. Om å utvikle og endre organisasjonar, 12 timer.

Lærarstyrte øvingar: Lærarstyrt undervising skal gi studentane moglegheit til praktisk utprøving av sentrale utfordringar for leiare, samt gi erfaring med fenomen og prosesser som er viktige for leiare å forstå og styre. Målet her er refleksjon og personlig læring knytt til egne forutsetningar i leiarrollen, samt ferdigheitstrening i viktige leiaroppgåver. Undervisninga føregår delvis i plenum og delvis i mindre grupper. De vil ha karakter av både testar av egne leiarpreferansar samt tilbakemelding og refleksjon over eigne resultat, men også innehalde diskusjonar, case løysningar, rollespill og gruppesimuleringar. Lærar styrer, kommenterer og sørgjer for framdrift og refleksjon. Det forventas også at studentane arbeider med stoffet gjennom den læreboken i leiing som ligger i anbefalt litteratur. Tema er: Identifisering og refleksjon om egen leiaråtferd basert på Meyers Briggs Typeindikator eller liknande måleinstrument. Tilbakemelding til medstudentar om forutsetninger i leiarrollen basert på MBTI. Case og trening i effektiv kommunikasjon og tilbakemelding i konfliktsituasjonar. Gi tilbakemelding på andre sine refleksjonsnotater. Leiing av problemløysning i mindre grupper. Viktigheten av å fastsette mål (puslespilløving), 19 timer.

Sjølvstudium: Sjølvstudiar utgjer ein viktig del av kurset. Dette baseras på anvist tilrådd litteratur der hovuddelen er å finne i ein lærebok om leiing med utgangspunkt at man skal utvikle seg sjølv som mulig framtidig leiar. Med utgangspunkt i ovenfor angitte studiepoeng (tilsvarande 81 lesetimer) vil dette totalt utgjere ca 540 sider. Kurset avsluttas med eit refleksjonsnotat på 4-6 sider der studentane skildrar kva ein sjølv ser på som viktige sider ved det å være leiar, kva god leiing er, samt refleksjonar over eigne styrker og utviklingsbehov i rollen som leiar. Refleksjonane skal også knyttas til teoriar og modeller om leiing, organisasjon og personlegdom. Refleksjonsnotatet skal være basert på undervisning og sjølvstudiar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i lærarinstruerte øvingar. Eit refleksjonsnotat på 4-6 sider som skal vere utgangspunkt for studenttilbakemelding og gruppearbeid. Lesing av andres refleksjonsnotat for å gi tilbakemelding.

Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som Godkjent / Ikkje godkjent.

Vurderingsformer
Emnet er vurdert som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av faglærar.
Karakterskala
Greidd / Ikkje greidd
Vurderingssemester
Haust / Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
.
Programansvarleg
Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Institutt for samfunnspsykologi
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet