Profesjonsforberedelse 3 - Kommunikasjon og relasjonskompetanse

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i kor viktig kommunikasjonsevner og relasjonell kompetanse er i utøvinga av psykologfaget, inkludert kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid, og måten språk og kultur påverkar dette. Tema som blir gjennomgått inkluderer grunnleggande kunnskap om emosjonar og kommunikasjon, verksame relasjonelle faktorar i psykoterapi, krysskulturell kommunikasjon, og effektiv kommunikasjon i samanheng med teamarbeid og yting. Kurset skal fremme refleksjon om kva profesjonelt psykologarbeid krev av yrkesmessig og personleg utvikling, samt gjere studentane medvitne om forholdet mellom personlege føresetnader og profesjonell kompetanse

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjere greie for og drøfte kor viktig kommunikasjonsevner og relasjonell kompetanse er i utøvinga av klinisk psykologarbeid
 • har kunnskap om måten forståing av psykisk helse og behandling kan variere på tvers av grupper og kulturar
 • kan gjere greie for og forklare situasjonar der kunnskap om krysskulturell kommunikasjon er viktig i utøvinga av psykologfaget, inkludert situasjonen for samane som urfolk i Noreg
 • kan gjere greie for sentrale prosessar knytt til effektiv kommunikasjon for å oppnå teamarbeid med tilpassings- og prestasjonsevne
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonskrav knytt til ulike roller i psykologfagleg arbeid, til dømes som terapeut versus kollega

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • observere og identifisere grunnleggande emosjonelle uttrykk
 • bruke prinsipp for terapeutisk kommunikasjon som har til formål å etablere kontakt og samarbeid
 • reflektere over aspekt ved eiga personleg utvikling som er viktig for klinisk psykologarbeid
 • observere og identifisere situasjonar der ulikskap i kommunikasjonsstil hindrar psykologfagleg arbeid
 • reflektere over kulturelle og språklege aspekt som kan påverke kommunikasjon og psykologfagleg arbeid, inkludert mangfaldet og variasjonen internt i ulike subkulturar og betydinga diskriminering og minoritetstilhøyrsle kan ha for forventningar og forståing av psykiske lidingar og behandling
 • balansere mellom aktiv undersøking av andre sitt perspektiv og tydeleggjering av eige perspektiv som basis for god kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten er:

 • medviten om og evnar å reflektere over samanhengen mellom personleg fungering og profesjonell yrkesutøving
 • medviten om og evnar å reflektere over samanhengen mellom kulturell kontekst, meiningsdanning og kommunikasjon

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
PRPSYK301A og PRPSYK301B må vere gjennomført og godkjent.
Tilrådde forkunnskapar
.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer
 • Førelesingar med integrerte øvingar
 • Seminargrupper
 • Totalt 31 timar førelesingar og seminarundervisning
 • Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
 • Førelesingar med integrerte øvingar
 • Seminargrupper
 • Totalt 31 timar førelesingar og seminarundervisning

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Innlevering av eit kort lydopptak av kontaktetablering der studenten brukar grunnleggande element i terapeutisk kommunikasjon som er gjennomgått i undervisninga.
 • Innlevering av eit essay (2 500 ord +/- 10%).
 • Vurderingsformer
  Emnet er greidd når alle obligatoriske arbeidskrav er godkjende.
  Karakterskala
  Greidd / Ikkje greidd
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil normalt vere klar innan 1. desember.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg
  Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Institutt for klinisk psykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet