Samfunnspsykologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Universitetet i Bergen tilbyr studenter på profesjonsstudiet i psykologi undervisning og veiledet praksis i emnet samfunnspsykologi. Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om hvordan psykologiske, sosiale, sosioøkonomiske, samfunnsmessige og fysiske faktorer samvirker i å hemme og fremme menneskers helse og livskvalitet gjennom livsløpet. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå hvordan en kan forebygge sykdom og fremme helse og studentene vil få inngående kunnskap om lavterskelintervensjoner innen psykisk helse på individ, gruppe og systemnivå. Studentene vil få muligheter for å anvende sine kunnskaper og ferdigheter i samfunnspsykologisk praksis.

Tema 1: Introduksjon til samfunnspsykologien

I tema 1 introduseres samfunnspsykologien som disiplin. Videre gis studentene en innføring i hvordan psykologiske, sosiale, sosioøkonomiske, samfunnsmessige og fysiske faktorer samvirker i å hemme og fremme menneskers helse og livskvalitet gjennom livsløpet.

Tema 2: Samfunnspsykologien som praksisfelt

I tema 2 gis studentene innføring samfunnspsykologien som praksisfelt gjennom fokus på forebyggende strategier og tiltak. Det vil særlig bli lagt vekt på lavterskelintervensjoner innen psykisk helse på individ, gruppe og systemnivå. Studentene introduseres for helse og velferdspolitiske føringer av relevans for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tema 3: Prosjektbasert samfunnspsykologisk praksisarbeid

Studentene gjennomfører en prosjektbasert samfunnspsykologisk praksis av samlet varighet på 15 dager. Praksis skal avvikles i løpet av en periode på om lag fem uker, og etter avtale med den enkelte praksisplass. Praksis legges opp som et prosjektarbeid rundt konkrete problemstillinger som er relevante for aktører innen samfunnspsykologi, og utarbeies i samarbeid mellom praksisstedet og fagpersoner tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi. Praksisarbeidet skal oppsummeres skriftlig i rapportform en veiledet skriftlig oppgave og presenteres for kullet og praksisplassen på en avsluttende praksiskonferanse.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har:

 • Innsikt i hva samfunnspsykologi er og hva som kjennetegner den samfunnspsykologiske tenkemåten
 • Avansert kunnskap om hvordan psykologiske, sosiale, sosioøkonomiske, samfunnsmessige og fysiske faktorer samvirker i å hemme og fremme menneskers helse og livskvalitet gjennom livsløpet
 • Kjennskap til helse og velferdspolitiske føringer av relevans for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Inngående kunnskap om lavterskelintervensjoner innen psykisk helse på individ, gruppe og systemnivå
 • Kandidaten har bred kunnskap om sammenhenger mellom arbeid og helse og hvordan helse kan styrkes eller forverres gjennom arbeid

Ferdigheiter

Kandidaten kan:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter i henhold til helse og velferdspolitiske føringer for helsefremmende og forebyggende arbeid, og til å analysere etiske problemstillinger knyttet til dette
 • Analysere og kritisk vurdere kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, og selvstendig anvende relevante metoder og arbeidsformer på ulike intervensjonsnivåer som også inkluderer et overordnet samfunnsnivå
 • Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer arbeidsdeltakelse og god arbeidshelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Kommunisere med spesialister, beslutningstakere og allmennheten om faglige problemstillinger innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Bidra til at brukere og borgere medvirker i utviklingen av likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • Reflektere over de grunnleggende verdiene samfunnspsykologien baserer seg på
 • Reflektere over og kommunisere betydningen av at psykologer også engasjerer seg i forebyggende og helsefremmende arbeid og tiltak på systemnivå

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Alle tidlegare kurs og emne i profesjonsstudiet må vere gjennomført og greidd.
Tilrådde forkunnskapar
.Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen er organisert i sekvenser basert på sentrale tema innen samfunnspsykologi. Undervisningen skal introdusere kandidaten til samfunnspsykologi som felt og forberede studentene til praksis i samfunnspsykologi. Emnet avsluttes med en praksiskonferanse (1 dag), hvor praksisprosjektet presenteres for medstudenter og representanter fra praksisplassene. Totalt omfang er 10 studiepoeng. Gjennomføring av samfunnspsykologisk praksis inkluderer arbeid med skriftlig oppgave samt forberedelse til muntlig fremlegging (presentasjon på praksiskonferanse). Totalt omfang er 5 studiepoeng. Skriftlig oppgave gjennomføres som et gruppearbeid under veiledning.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Innlevering av oppgave om kartlegging og tiltak
 • Deltagelse på praksisforberedende seminar
 • Samfunnspsykologisk praksis
 • Skriftlig oppgave
 • Deltagelse på praksiskonferanse
 • Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for godkjenning.

  Vurderingsformer
 • Skriftlig oppgave
 • Muntlig fremlegging av praksisprosjekt og rapport på praksiskonferanse
 • Karakterskala
  Bestått / Ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Vår / Haust
  Litteraturliste

  Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

  En vil benytte vanlige audiovisuelle hjelpemidler, digital undervisning samt film/videoopptak.

  Det vil bli anbefalt en oversiktsbok som kjernelitteratur for den tematiske innføringen i samfunnspsykologi. Øvrig relevant materiale gjøres tilgjengelig på kursets hjemmeside og i forbindelse med praksisrapport.

  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg
  Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Institutt for samfunnspsykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet