Krise og katastrofepsykologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet Krise og katastrofepsykologi tar sikte på å gi spesialisert innsikt i å kunne gjenkjenne og vurdere krise, sorg og katastrofereaksjoner hos barn og voksne, samt å forstå biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer som kan påvirke reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt.

Emnet skal formidle inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon, organisering og tilrettelegging av psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell, samt presentere metodikk og verktøy for å optimalisere tidlig intervensjon og psykososial støtte for enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..
- har inngående kunnskap om utvikling og forløp av akutte og langvarige krise og katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte barn og voksne
- har overordna forståelse av krise og katastrofepsykologi som forskningsfelt og anvendt kunnskapsområde
- har avansert kunnskap om strategier og teorier for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individ- og samfunnsretta tiltak for å fremme helse og livsmestring hos overlevende og etterlatte etter katastrofer og kriser
- kjenner ulike eksempler på kort- og langsiktige tiltak og strategier som benyttes i praksisfelte
- har inngående forståelse av verdien av deltagelse og medvirkning i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte etter traumatiske hendelser

Ferdigheiter

Studenten ..
- kan forstå og vurdere naturlige stressreaksjoner og risikofaktorer hos barn og voksne som har vært eksponert for potensielt traumatiserende hendelser
- kan anvende kunnskapen sin til å identifisere og påvirke somatiske, emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på traumatiske hendelser hos barn og voksne
- kan, med utgangspunkt i krise og katastrofepsykologisk kunnskap, organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og enkle psykososiale tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte.
- kan vurdere hjelperes psykologiske reaksjoner under og etter katastrofer og yte hjelp til disse.

Generell kompetanse

Studenten ..
- kan analysere faglige problemstillinger, argumentere og forstå fenomener og reaksjoner på grunnlag av forskning og eksempler fra praksisfeltet.
- kan anvende fagkunnskap og bidra til tverrfaglige grupper og er oppmerksom på begrensninger i eget kunnskapsgrunnlag
- kan kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagpersoner, pårørende, barn og familier
- vil mestre teamarbeid, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid under kriser og katastrofer.
- kan vurdere, bruke og kommunisere informasjon på en etisk måte

Fulltid/deltid

Deltid

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust eller vår, emnet går over ett semester
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng innen helse- og sosialsektoren i norske kommuner og helseforetak, ansatte i barnevern, kriminalomsorgen, politi, brann/redning, kriseteam, skoleverket, ansatte i frivillige organisasjoner og kirker/livssynsorganisasjoner. Også for ledere med personalansvar i bedrifter og offentlig forvaltning er denne mastergraden relevant. Søkerne må i tillegg ha to års relevant yrkeserfaring.
Tilrådde forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Bachelorgrad eller tilsvarande. I tillegg 2 års relevant arbeidserfaring. Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen går over ett semester og er lagt til fire samlinger à to dager. Samlingene er på til sammen om lag 48 timer og veksler mellom bruk av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvinger/ demonstrasjoner. Forelesningene er tenkt å hjelpe studenten til å få oversikt over vesentlige momenter som kan være til nytte i videre individuelt og grupperelatert arbeid.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgende arbeidskrav må godkjennes for at en skal kunne gå opp til eksamen:

  1. 80% obligatorisk deltakelse på samlinger, det vil si deltakelse på minimum 3 av 4 samlinger.
  2. Mellom samling 2 og 3 er det obligatoriske innleveringsoppgaver på ca. 750 ord (+/-10%) som må bestås før eksamen kan gjennomføres.
Vurderingsformer
Oppgave på 6000 ord (+/- 10%).
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Vår eller haust, vurdering i same semester som det gis undervisning
Litteraturliste
Anbefalt litteratur på om lag 800 sider. Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.
Programansvarleg
Senter for krisepsykologi
Emneansvarleg
Senter for krisepsykologi
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet