Barn som pårørande når foreldre eller søsken er alvorleg sjuke eller døyr

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om, forståelse av og handlingsberedskap knyttet til mindreårige (>18 år) barn som pårørende og etterlatte til alvorlig syke foreldre eller søsken - enten dette gjelder alvorlig somatisk eller psykisk sykdom, rus, skade, ulykker eller plutselige dødsfall.

Emnet skal formidle diagnoseuavhengig og avansert kunnskap om konsekvenser for barn som pårørende på kort og lang sikt, betydning av systemarbeid, kommunikasjon og samhandling innen helse- og sosiale tjenester og skole/barnehage, samt tiltak og intervensjoner for å støtte familifunksjonen og fremme mestring og positiv utvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande definerte kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Studenten skal ha følgande kunnskapar:
- avansert innsikt og forståelse av lovverket knyttet til barns rettigheter som pårørende og etterlatte
- avansert innsikt i barn som pårørende ut fra et familie-, kontekst- og nettverksperspektiv
- inngående kunnskap om barns perspektiver, utfordringer og behov i møte med alvorlig sykdom, kriser og død
- avansert kunnskap om mulige kortsikte og langsiktige konsekvenser for barns utvikling og livsmestring
- avansert innsikt i betydningen av systemarbeid på ulike nivåer
- inngående forståelse av betydningen av samarbeid og samhandling mellom ulike nivåer i helse- og sosialtjenesten
- inngående kunnskap om betydningen av skolens- og barnehagens oppfølging og støtte av barn som pårørende
- beskrive universelle tiltak, ulike tilnærminger og intervensjoner for å ivareta og forebygge senskader
- inngående kunnskap om barns sorgreaksjoner og viktige prinsipper i oppfølging av barn i sorg

Studenten skal ha følgande ferdigheter:
- avansert forståelse og tilnærming til barn som pårørende ut fra et familie- nettverk og kontekst perspektiv
- inngående ferdigheter om informasjon og kommunikasjon med barn som pårørende ut fra barns alder
- vurdere ressurser i og rundt barnet, samt identifisere behov for kortsiktig og langsiktig oppfølging
- hjelpe og støtte barna gjennom veiledning av foreldre/foresatte
- planlegge og gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å støtte familien og fremme mestring hos barna
- forstå hvordan barns sorgreaksjoner kan påvirke deres funksjonsnivå og iverksette tilpasset oppfølging
- undervise og veilede pasienter, pårørende, helsepersonell og pedagogisk personell om ulike tema innen emnet

Studenten skal ha følgande generelle kompetanse:
- anerkjenner barn som pårørende som en naturlig del av helsetjenesten og møte med familie
- erkjenner de relasjonelle utfordringene knyttet til familiefungering og ivaretakelse av barns behov i kriser
- erkjenner utfordringer og behov foreldre og barn har i møte med helsevesen og skole
- er bevisst på at familiens sosiale nettverk kan ha uutnyttede ressurser og iverksette tiltak for å optimalisere støtte
- arbeider aktivt for å implementere kunnskap, tiltak og samhandling om barn som pårørende/etterlatte i og mellom ulike tjenester
- bidra til fagutvikling på området og utvikle intervensjoner som fremmer barn og voksnes mestring

Fulltid/deltid

Deltid

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår eller høst. Undervisningen går over ett semester
Krav til forkunnskapar
Personer med minimum bachelorutdanning, for eksempel innen medisin, helse- og sosialfag, skole og barnehage, PPT tjeneste, kirke mm.
Krav til studierett
Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen går over ett semester og er lagt til fire samlinger a 2 dager med nettbasert arbeid mellom samlingene. Samlingene er på til sammen om lag 48 timer og veksler mellom bruk av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvinger/ demonstrasjoner.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgende arbeidskrav må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen:

  1. 80% obligatorisk deltakelse på samlinger, det vil si deltakelse på minimum 3 av 4 samlinger.
  2. Mellom samlingene er det obligatoriske arbeidsoppgaver på nett som må bestås før eksamen kan gjennomføres.
Vurderingsformer
Hjemmeeksamen over 10 dager med innlevering av oppgave på 3000 ord (+/- 10%).
Karakterskala
Bokstavkarakterer A-F
Vurderingssemester
Haust eller vår, vurdering i samme semester som det gis undervisning.
Litteraturliste
Litteratur på ca. 800 sider.
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.
Programansvarleg
Senter for krisepsykologi
Emneansvarleg
Senter for krisepsykologi
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet