Sorg: forståing, støtte og tiltak

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg inngående forskningsbasert og praksisnær kunnskap om forståelse, støtte og tiltak ved sorg og sorgforløp i en kulturell og helsefaglig kontekst.

Studiet tar opp tema som vanlige sorgreaksjoner hos barn, voksne og familier. Helsemessige, sosiale og kulturelle konsekvenser av sorg og sorgforløp. Særlig om sorg etter brå død og traumatiske hendel-ser, samt om risiko- og beskyttelsesfaktorer og betydningen av sosial nettverksstøtte.

Læringsutbyte

Kunnskapar
Ved endt emne skal studentene:
- Kunne gi en utfyllende redegjøre for sorgområdets historiske utvikling
- Ha inngående kunnskap om vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn, voksne
- Ha avansert kunnskap om sorgens helsemessige og sosiale konsekvenser
- Kunne gi en utfyllende redegjøre for kulturelle variasjoner i sorg
- Kunne redegjøre for familieaspekter ved sorg

Ferdigheter
Ved endt emne skal studentene kunne;
- yte kunnskapsbasert hjelp og støtte til mennesker både tidlig etter dødsfall og over tid
- identifisere og viderehenvise mennesker med kompliserte sorgreaksjoner
- assistere i hendelser hvor dødsfall medfører sterke reaksjoner hos nettverket og i lokalsamfunnet

Generell kompetanse
Ved endt emne skal studentene kunne reflektere over hvordan de kan utøve sin rollefunksjon slik at sorgrammedes eget mestringspotensial understøttes og at en reduserer risiko for kompliserte sorgreaksjoner.

Fulltid/deltid

Deltid

Studiepoeng, omfang

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og går over ett semester.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust eller vår, emnet går over ett semester.
Krav til forkunnskapar

Deltakerne må i sin vanlige yrkessutøvelse ha erfaring fra å møte mennesker i sorg. Det forutsettes at deltakerne har 3 årig grunnutdanning på høyskolenivå og minimum 2 år relevant arbeidserfaring.

Krav til studierett
Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er lagt til tre samlinger.

Samlingene veksler mellom bruk av forelesning, lærerinstruerte øvelser, litteraturstudier, bruk av videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Det vektlegges at metodene skal være varierte, med gode muligheter for egenaktiviteter, refleksjon og diskusjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta på oppstartsamlingen og minimum en av de to avsluttende samlingene.

Mellom samlingene vil det bli gitt mulighet for å sende inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Det er et krav for å kunne gå opp til eksamen at man har sendt inn minimum en oppgave.

Vurderingsformer
Hjemmeeksamen over 10 dager med innlevering av oppgave på 3000 ord (+/- 10%).
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Haust eller vår, vurdering i samme semester som det gis undervisning.
Litteraturliste
Anbefalt litteratur på ca. 800 sider. Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultetet sine rutiner for deltakende evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emner der.
Emneansvarleg
Senter for krisepsykologi
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen