Hinduisme

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg utdjupa kunnskapar om utvalde sider ved hinduismen i fortid og nåtid. Det vert spesielt fokusert på valfartstradisjonar, gudinnetradisjonar, yoga, samfunnsmessig kontekst og moderne tolkingar.

Trykk her for informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

- inngåande kunnskapar om det regionale og lokale mangfaldet i hinduismen og hinduismens tekstgrunnlag

- inngåande kunnskapar om framveksten av ulike rituelle og teologiske tradisjonar og hinduismen som ein religiøs praksis og ein religiøs identitet og om moderne tolkingar

Ferdigheiter

- evne til å analysere fagstoff og trekkje eigne slutningar

- evne til å skriva ein resonnerande tekst

- erfaring med å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg

Generell kompetanse

Studenten skal kunna kommunisera om problemstillingar, analyser og konklusjonar innafor dette kunnskapsfeltet.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Store delar av pensumlitteraturen er på engelsk. Studenten bør derfor ha gode engelskkunnskapar.
Studiepoengsreduksjon
Emnet har fullt overlapp med RELV324
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Normalt 10 forelesingar à to timar, totalt 20 timar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg skoleeksamen på seks timar (inntil 3000 ord)

Eksamensoppgåva vil bli gitt på engelsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
I vurderinga vert det nytta gradert karakterskala frå A til F, der A er beste karakter.
Vurderingssemester

Vår

Det blir og eksamen tidleg i påfølgjande haustsemester.

Litteraturliste
Pensum er på omkring 1000-1500 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk. Litteraturlista vil vere klar seinast 1. desember.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert jamleg.
Programansvarleg
Programstyret for religionsvitskap
Emneansvarleg
Programstyret for religionsvitskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap