Klassisk retorikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i den klassiske retorikken som språkbrukslære og som historisk og kulturelt fenomen i antikken. Ein får eit oversyn over retorikkteoretiske hovudverk, frå Aristoteles' Retorikk (c. 330 f.Kr.) til Augustins De doctrina christiana (c. 400 e.Kr.), og kjennskap til retorikken si rolle i utdanning, litteratur og politikk. Ein vil óg kome inn på retorikken si vidareføring i mellomalderen og fram mot renessansen og opplysningstida. Gjennom analysar av teksteksempel får ein innsikt i tilhøvet mellom retorisk teori og praksis.

Læringsutbyte

Studentane skal få grundig kjennskap til klassisk retorikk i både historisk og systematisk perspektiv. Emnet skal gje innsikt i retorikken som fagtradisjon og kulturell faktor i antikken og gjere studentane i stand til å sjå samanhengar mellom historisk-kulturell situasjon og utviklinga av teoretiske og didaktiske omgrep.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar

Generell studiekompetanse.

Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar.

Om lag 26 timar. Førelesingar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
For å kunne gå opp til eksamen, må studentane ha bestått ei obligatorisk oppgåve og ein faktatest.
Vurderingsformer

6 timars skriftleg eksamen.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester
Vår. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste
Pensum er på omlag 1000 sider. Det består av 1) ei innføring i klassisk retorikk 2) eit utval antikke tekstar, henta frå lærebøker og frå talar og andre typar litteratur, og 3) eit utval vitskaplege artiklar. Faglærar orienterer dessutan om hjelpemiddel i form av handbøker og leksika, internettressursar m.m. som studentane vil ha nytte av i studiet.
Emneevaluering
Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant.
Programansvarleg
Programstyret for klassisk
Emneansvarleg
Fagmiljøet i klassiske fag
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium