Russisk historie og kultur

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje innsikt i russisk historie, kulturhistorie og samfunn.

Studiet formidlar grunntrekka i russisk historie med særleg fokus på samanhengen mellom kulturhistoria og den politiske historia. Emnet tar m.a. opp tema som den russiske kyrkja si historie, idehistorie, litteratur, og norsk-russiske relasjonar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om hovudlinene i russisk historie og kulturhistorie.
  • har utvikla eit reflektert forhold til russisk historie, kultur og samfunn gjennom analysar av ulike historiske utviklingstrekk, kulturelle uttrykk og samfunnsmessige endringsprosessar.

Ferdigheiter Studenten

  • kan orientere seg i ulike kjelder til russisk historie og kulturhistorie.

Generell kompetanse Studenten

  • kan analysere og formidle sentrale tema i russisk historie og kulturhistorie munnleg og skriftleg.

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Full fagleg overlapp med emnet RUS112.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går normalt over eit heilt semester med 1 dobbel førelesing i veka. Emnet nyttar aktive undervisningsformar med aktivisering av studentar gjennom presentasjonar, variert førebuing og etterarbeid.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte til minst 70% av undervisninga, ei godkjent skriftleg heimeoppgåve på omlag 1500 ord og rettleiing i samband med oppgåva. Oppgåva skal skrivast på norsk, russisk eller engelsk.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestra.

Vurderingsformer
Skriftleg skuleeksamen på 4 timar.
Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester
Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste
Pensumlista består av 1-3 grunnbøker og eit knippe artiklar på til saman omkring 900 ss.Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for russisk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
Institutt
Institutt for fremmedspråk