Multivariat dataanalyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en bred innføring i statistisk analyse, med særlig vekt på regresjonsanalyse. Førelesningane vil blant anna omhandle regresjonsanalyse i tid og rom, regresjon med kategorisk avhengig variabel samt regresjonsdiagnose. Det vil også bli gitt en grunnleggande innføring i fleirnivåanalyse. Kurset legger vekt på bruk av dei kvantitative metodane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunne knyte kvantitativ metode opp mot statsvitskapelig problemstillingar
 • Kjenne til internasjonal faglitteratur som nyttar avanserte kvantitative metode
 • Kunne samle inn data, og gjennomføre ein solid kvantitativ analyse

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre ein sjølvstendig empirisk analyse
 • Demonstrere teoretisk og så vel som praktisk innsikt i kvantitativ metode, spesielt regresjonsanalyse
 • Kunne skrive ut forskingsresultat i form av et strukturert, teoretisk motivert og empirisk gjennomarbeidd essay

Generell kompetanse

 • Kunne innsamle, leggje til rette, og analysere data
 • Beherske statistikkprogrammet R
 • Bruke kvantitativ analyse av data til å kaste lys over fagleg interessante problemstillingar på ein sjølvstendig og kritisk måte.
 • Vise at dei kan designe eit samfunnsvitskapleg forskingsopplegg
 • Utvise analytiske og kritiske evner i gjennomført vitskap
 • Artikulere kjennskap til nøkkelkonsept i den vitskaplege litteraturen om vitskapleg design og kvantitative metodar innan samfunnsforsking.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til studierett
For studentar som er tatt opp på masterprogram i samanliknande politikk
Arbeids- og undervisningsformer
Cirka 10 forelesninger og 10 ganger PC-lab.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Mappevurdering med samla vurdering basert på følgjande:

 • Metodeark (maksimalt 1000 ord) 25%
 • Essay (maksimalt 4500 ord) 75 %

Det blir gjort ei samla vurdering av innhaldet i mappa og det blir gitt éin karakter (ingen delkarakterar for dei enkelte mappeelementa).

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen tilbys i undervisningssemesteret

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for dei delane det registreres gyldig fråværpå, dette etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB. Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær kan også studenter med følgende reslutat melde seg:

 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.