Multivariat dataanalyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en bred innføring i statistisk analyse, med særlig vekt på regresjonsanalyse. Førelesningane vil blant anna omhandle regresjonsanalyse i tid og rom, regresjon med kategorisk avhengig variabel samt regresjonsdiagnose. Det vil også bli gitt en grunnleggande innføring i fleirnivåanalyse. Kurset legger vekt på bruk av dei kvantitative metodane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunne knyte kvantitativ metode opp mot statsvitskapelig problemstillingar
 • Kjenne til internasjonal faglitteratur som nyttar avanserte kvantitative metode
 • Kunne samle inn data, og gjennomføre ein solid kvantitativ analyse

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre ein sjølvstendig empirisk analyse
 • Demonstrere teoretisk og så vel som praktisk innsikt i kvantitativ metode, spesielt regresjonsanalyse
 • Kunne skrive ut forskingsresultat i form av et strukturert, teoretisk motivert og empirisk gjennomarbeidd essay

Generell kompetanse

 • Kunne innsamle, leggje til rette, og analysere data
 • Beherske statistikkprogrammet R
 • Bruke kvantitativ analyse av data til å kaste lys over fagleg interessante problemstillingar på ein sjølvstendig og kritisk måte.
 • Vise at dei kan designe eit samfunnsvitskapleg forskingsopplegg
 • Utvise analytiske og kritiske evner i gjennomført vitskap
 • Artikulere kjennskap til nøkkelkonsept i den vitskaplege litteraturen om vitskapleg design og kvantitative metodar innan samfunnsforsking.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til studierett
For studentar som er tatt opp på masterprogram i samanliknande politikk
Arbeids- og undervisningsformer
Cirka 10 forelesninger og 10 ganger PC-lab.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Mappevurdering med samla vurdering basert på følgjande:

 • Metodeark (maksimalt 1000 ord) 25%
 • Essay (maksimalt 4500 ord) 75 %

Det blir gjort ei samla vurdering av innhaldet i mappa og det blir gitt éin karakter (ingen delkarakterar for dei enkelte mappeelementa).

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen tilbys i undervisningssemesteret

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for dei delane det registreres gyldig fråværpå, dette etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB. Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær kan også studenter med følgende reslutat melde seg:

 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.