Invitasjon til sosialantropologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Sosialantropologi er vitskapen om det kulturelle mangfaldet i verda, og emnet gjev ei innføring i faget sine særeigne måtar å analysere sosiokulturell variasjon og samanheng på. Med utgangspunkt i studiar av ulikskap og likskap blant menneske, søkjer emnet å gje studenten ei første erfaring med grunnleggjande sosialantropologiske omgrep, perspektiv, metodar og framstillingsformer. Faget si breie tilnærming til menneskelivet vert vektlagt, så vel geografisk, tematisk som teoretisk - all menneskeleg kunnskap og verksemd verda over er interessant for faget. Vidare gjev emnet innsikt i den sentrale metoden i sosialantropologi, det langvarige feltarbeidet, og i viktige former for formidling, særskilt breie studiar av enkeltsamfunn (monografiar) og antropologisk film. Som ein del av emnet gjer studenten ein obligatorisk oppgave som gjev trening i observasjon og tolking, anten i det offentlege rom (gruppearbeid), eller (individuelt) med utgangspunkt i antropologisk film eller monografi. Det vert undervist i temaet ulikskap både breitt og djuptgåande, gjennom døme frå særs ulike samfunn verda over og gjennom eit grundig studium av eitt ikkje-europeisk samfunn.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • kunne gje oversikt over nokon av fagets grunnleggjande omgrep, perspektiv, metodar og formidlingsformer
  • ha kjennskap til sentrale aspekt ved antropologifaget si tilnærming til kjønn, klasse, kaste og etnisitet

Ferdigheiter

  • kunne gje eksemplar på kulturell variasjon
  • kunne drøfte sosialantropologiske bidrag til studiet av sentrale formar for sosial differensiering og ulikheit i verda
  • kan i nokon grad nytte deltakande observasjon og innsikt i etiske utfordringar knytt til feltarbeid

Generell kompetanse

  • kunne gjere greie for sosialantropologiske tilnærmingar til den menneskelege røynda
  • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT101
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, arbeidsgrupper, skriveseminar, tilbakemelding på skriftleg arbeid, etnografisk film.

2-5 timar førelesing pr veke

15 veker undervisning, ca. 40 timar førelesing totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av oppgåve (må vere godkjent for å kunne gå opp til eksamen).

Vel mellom gruppeoppgåve og individuell oppgåve. Det er obligatorisk oppmøte på arbeidsgruppe og presentasjonar for dei som vel gruppeoppgåve.

Godkjend oppgåve er gyldig inneverande semester og dei 6 påfølgjande semestra.

Vurderingsformer

Skuleeksamen 6 timar

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Kontinuasjonseksamen

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Undervisingsutvalet ved Institutt for sosialantropologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.