Energiomstilling

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål 

Emnet har som hovedmål å gi en innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser, og å gi studentene en forståelse av de viktigste tverrfaglige utfordringene som knytter seg til omstillingen til et nullutslipp-samfunn. Emnet adresserer FNs syvende bærekraftmål ("sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle") og gir studentene kunnskap og perspektiv til å diskutere bærekraftmålene i kontekst og hvordan vi kan minske de pågående klimaendringene gjennom omstilling til en mer bærekraftig energimiks.

Innhold

Emnet inkluderer forelesninger fra ca 30 ulike spesialister. De dekker ulike energiformer (kjernekraft, solkraft, vindkraft, vannkraft, bioenergi, geotermi, kull, olje og gass), energilagring (inkludert batteriteknologi og hydrogen), mineralbehov, teknologier for fjerning av CO2 fra atmosfæren, CO2 fangst og -lagring, livssyklusanalyse, energiøkonomisering, informasjonskildevurdering, klimakunnskap (inkludert betydning av havsirkulasjon og følger for kystnære områder), beslutningsforståelse (inkludert psykologi og bruk av matematiske modeller), synergi / konflikt med andre bærekraftmål, økonomi, jus, samfunnsvitenskapelige teorier for energiomstilling, systemdynamikk, politiske forhold, og etikk.

Læringsutbyte

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om et bredt spekter virkemidler for reduksjon av atmosfærens CO2 innhold samt forutsetninger for og mulige konsekvenser av ulike tiltak for å påskynde utviklingen mot et lavutslippssamfunn.

Kunnskaper

Studenten kan

  • forstå de viktigste drivere som motiverer overgangen til en mer bærekraftig energiforsyning med lavere utslipp av klimagasser
  • kjenne til vitenskapen og teknologien som ligger til grunn for ulike energikilder
  • forstå de vesentligste teknologiske og samfunnsmessige konsekvenser av ulike tiltak for reduksjon av atmosfærens CO2 innhold

Ferdigheter

Studenten kan

  • vurdere fordeler og ulemper forbundet med en aksellerert bruk av ulike bærekraftige energikilder
  • evaluere de viktigste samfunnsmessige, juridiske,  økonomiske og politiske utfordringene knyttet til energiomstilling
  • balansere de viktigste konsekvensene av omstilling til et lavutslippssamfunn

Generell kompetanse

Studenten kan

  • demonstrere evne til kritisk tenking basert på vitenskapelig basert forståelse
  • utvise tverrfaglig bevissthet gjennom diskusjoner om samvirket mellom vitenskap, samfunn og teknologi relatert til energiomstilling
  • kommunisere og debattere de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringene relatert til energiomstilling

Studiepoeng, omfang

10STP

Studienivå (studiesyklus)

bachelor/master/ph.d.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggende kunnskap innen naturvitenskap er en fordel, men ingen betingelse. Det vil bli gitt en grunnleggende introduksjon til involverte fagfelt på kurset.
Studiepoengsreduksjon
5 studiepoeng mot SDG607
Krav til studierett
Emnet tilbys studenter på UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises over hele høstsemesteret etter `flipped classroom¿ - metoden, der studentene gjør seg kjent med nytt stoff i form av ferdig innspilte videoer før klasseromsundervisningen, og der tiden med fysisk frammøte benyttes til gruppearbeid og refleksjoner.

En 3-dagers ekskursjon finner sted i semesterets begynnelse der sentrale aktører innen nåværende og framtidige energiformer blir besøkt.

Emnet inkluderer krav til skriftlige rapporter, og framlegging av en gruppepresentasjon av utvalgte emner fra kurset. Presentasjonsformatet er valgfritt, og kan f.eks være en plakatutstilling, en film, eller rapporter fra en spørreundersøkelse. Presentasjonene skal gis på et mini-symposium på slutten av emnet.

Omfang av organsiert undervisning:

4 timer pr. uke i 12 uker + gjennomgang av ferdiginnspilte videoer i forkant av disse timene.

Obligatoriske innleveringer: 3

Mini-symposium: 1 dag

Ekskursjoner: 3 dager.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Frammøte på minst 80% av læringsktivitetene er obligatorisk
Vurderingsformer

Mappevurdering

Poster, film eller presentasjon i annet format (30 %)

Skriftlig utarbeidet og presentert rapport (70 %)

Karakterskala
Ved sensur brukes karakterskalaen A-F.
Vurderingssemester
Høst. Vurdering er berre mogleg i semester med undervising. 
Litteraturliste
Ferdig innspilte videoer, eventuelt supplert med utdelt litteratur.
Emneevaluering
 Studentane skal evaluere undervisningen i tråd med UiBs og instituttets kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Institutt for geovitenskap er ansvarleg for programmet. 
Emneansvarleg
Emneansvarlig og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar@geo.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det Matematiske- Naturvitenskapelige fakultet har det administrativet ansvaret for emnet.