Klassisk og moderne sosiologisk teori

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje innsikt i sentrale bidrag i klassisk og moderne sosiologisk teori. Det vil kunna variera frå semester til semester kva for bidragsytarar eller teoretiske perspektiv som vert tekne opp og kor stor vekt det vert lagt på dei ulike perspektiva. Ein blir kjend med korleis tilhøvet mellom sosial handling og sosial orden blir handsama innanfor dei ulike perspektiva. Er det det sosiale systemet eller dei sosiale handlingane som står i sentrum, og kva er det som kjenneteiknar teoriane om sosial handling og sosiale system? Dei ulike teoribidraga vert presenterte gjennom eit utval av sosiologiske originaltekstar som tar opp ei rekke sentrale sosiologiske tema. Døme er makt og legitimitet, sosial kapital og nettverk, klasse og sosial ulikskap, integrasjon og fellesskap, kjønn, urbanitet, sosial samhandling, og utviklinga av sjølvet. Målet er at studentane skal lære å bruke kunnskapen om ulike perspektiv til å drøfte aktuelle samfunnsspørsmål.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Etter avslutta emne kan studenten

 • gjere greie for klassiske og moderne bidrag i sosiologien og ulike teoretiske perspektiv knytt til tilhøvet mellom handling og orden
 • gjere greie for og skilje mellom kollektivistiske og individualistiske forklaringar av samfunnsorden og mellom rasjonelle og ikkje-rasjonelle forklaringar av sosial handling.
 • plassere teoriane i høve til samfunnskontekst og historisk tid, og gjere greie for korleis nyare teoriar bygger på, men også skil seg frå, teoriar som vart utvikla tidlegare 

Dugleikar

 Etter avslutta emne kan studenten 

 • svare på problemstillingar på ein analytisk og drøftande måte med grunnlag i vitskaplege tekster
 • kunne bruke ulike tilnærmingar og omgrep for å forstå og diskutere konkrete døme på ulike samfunnsfenomen
 • skrive ein tekst ut frå fagleg etiske kriterium og korrekte litteratur - og kjeldetilvisingar

Generell kompetanse

 Etter avslutta emne har studenten

 • forståing og respekt for akademisk skrivearbeid og vitskapleg tenkjemåte
 • forståing av kor viktig det er at ulike faglige synspunkt kjem fram og blir debatterte 
 • generelle dugleikar i kritisk tenking og evne til å skilje mellom argument ut i frå kva for teoretiske perspektiv dei er grunna i

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
SOS100A Innføring i sosiologi med fordjupingstema / SOS100B Innføring i sosiologi
Studiepoengsreduksjon
Nei
Krav til studierett
Emnet er ope for alle studentar ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga inneheld forelesingar og seminar. I seminara får studentane trening i munnleg drøfting av faglege problemstillingar.

12-14 førelesingar  og 12 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei innleveringsoppgåve (2500 ord, +/- 10%, ekskludert framside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar og vedlegg) som skal vere godkjend før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

6 timars skriftleg skuleeksamen. 

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.