Samfunnsstrukturer i endring

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje ein introduksjon til sentrale omgrep og teoriar om dei økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekka i det moderne samfunnet. Klassiske sosiologiske tolkingar og nyare sosiologiske bidrag i analysen av det moderne vert relaterte til studiar av nasjonal og global samfunnsutvikling. Linjene vert trekte tilbake til framveksten av kapitalismen og den tidlege moderniseringa av det vestlege samfunnet, med opplysing, moderne statsdanningar, tidleg industrialisering og konstitueringa av arbeidarklassen. Dei vert ført vidare gjennom det 20. hundreårets organiserte modernitet, med sine former for fordisme, institusjonalisering av klassekonfliktar, med framveksten av service- eller middelklassen, kvinnerørsler og etableringa av velferdsstatane. Introduksjonen vert ført fram til utviklinga av desorganisert kapitalisme og postmodernitet i dei siste tiåra, med mellom anna liberalisering, deregulering og individualisering. Dei omfattande og komplekse globaliseringsprosessane i vår tid vert gitt ein særskilt plass. Kurset formidlar ulike perspektiv på sosial endring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • nytte sosiologiske omgrep i utgreiing av:
  • ulike historiske former for industrialisering og kapitalisme
  • kolonisering og imperialisme
  • klasseprosessar og endringar i kvinnene si stilling i samfunnet
  • den moderne staten sin karakter
  • utvikling av kulturelle endringsprosessar i det moderne
  • globaliseringsprosessane i vår tid
 • knytte desse generelle trekka ved moderniteten si historie til utviklingstrekk ved den moderne norske samfunnsformasjonen

Ferdigheiter

Studenten kan

 • skilje mellom økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle dimensjonar ved moderniteten si historie og anvende sosiologiske teoriar og omgrep for å drøfte sentrale utviklingstrekk ved denne historia og ved globaliseringa i vår tid
 • anvende generelle sosiologiske omgrep og teoriar om historia til moderniteten for å drøfte utviklingstrekk ved den norske samfunnsformasjonen
 • finne og anvende faglitteratur og anna kjeldegrunnlag for drøfting av ei oppgitt problemstilling
 • anvende kjelder på korrekt måte i skriftlig framstilling

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
10 studiepoeng overlapp med SOS103 Samfunnsstrukturer i endring.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar på lektorutdanning på UiB
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Talet på førelesingstimar: 20-24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei innleveringsoppgåve på 2000 ord (+/- 10%, ekskludert framside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar og vedlegg) som skal vere godkjend før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

4 timars skuleeksamen.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk. 
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen 
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.