Metode - statistisk analyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Gjennom dette emnet skal studentane utvikle ferdigheiter i bruk av statistiske analyseteknikkar, med vekt på regresjonsanalyse, og evne til kritisk forståing av forsking og resultat av forsking basert på slike teknikkar.

Emnet vil dels bestå i gjennomgang av og opplæring i bruk av statistiske analyseteknikkar, og dels vere ein gjennomgang og drøfting av døme frå forsking der slike teknikkar er brukte.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • avansert kunnskap om statistisk testteori, tabellanalyse, lineær regresjonsanalyse med vanlig minste kvadrats metode og logistisk regresjonsanalyse

Ferdigheiter

Studenten kan

  • arbeida sjølvstendig med kvantitative data på eit avansert nivå
  • gjennomføre alle stega i eit kvantitativt regresjonsbasert forskingsopplegg
  • diagnostisere regresjonsbaserte analyser og være i stand til å utforme og vurdere analyser slik at dei er i tråd med regresjonsanalysens føresetnader
  • nytte sosiologisk teori i praktisk utforming av problemstillingar og testbare hypotesar på ein sjølvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten kan

  • tolke og forstå kvantitativ forskingslitteratur på eit avansert nivå
  • vurdere reliabiliteten til forskingsdata og analysar presentert i det offentlege ordskiftet

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre oppgåver. Oppgåvene skal vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen der det skal skrivast ei oppgåve på 3500 ord (+/- 10% ekskludert framside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar og vedlegg).

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

Legeattest/gyldig fravær

Avbrudd under eksamen

Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Alle
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.