Prosjektutvikling

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Å utvikle spesifikke kunnskapar og ferdigheiter for prosjektutvikling, knytt til prosjektdesign, litteratursøkning, informasjons- og kjeldesøking, og etiske problemstillingar, samt å gjennomføre forarbeid for eige masterprosjekt.

Ein arbeider med utvalde emne knytt til prosjektdesign, litteratursøkning, informasjons- og kjeldesøking og etiske problem. Arbeidet skjer gruppevis og individuelt med forarbeid til eige masterprosjekt og utforming av prosjektskildring. Kvar student får også ein eigen rettleiar i samband med utviklinga av prosjektopplegget og prosjektskildringa.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har

 • kunnskap om samfunnsvitskaplege prosjektdesign
 • kunnskap om val av teoretiske og metodiske tilnærmingar i eit prosjektdesign
 • kunnskap om kva forskingsetiske refleksjonar som bør gjerast i tilknyting til bestemte prosjektdesign
 • oversikt over NSDs datatilbod og personvern for forsking
 • omfattande kunnskap om kva krav som blir stilt til prosjektskisse, prosjektbeskriving og masteroppgåve i sosiologi

Ferdigheitar

Studenten kan

 • utforme problemstillingar for masteroppgåva
 • vurdere kva som er relevant faglitteratur
 • søke etter relevant litteratur og utforme referanse- og litteraturlistar
 • presentere forskingslitteraturen på eit avgrensa område
 • søke NSD om løyve til å utforme ei eiga studie
 • utvikle ei prosjektskisse og ein prosjektbeskriving for eit mastergradsprosjekt

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Seminar : 8 - 10 gonger
 • Individuell rettleiing 
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Obligatorisk oppmøte på ikkje mindre enn 75% av undervisninga. 

  Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjent for å kunne ta eksamen i emne.

  Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er kun gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret 

  Vurderingsformer

  Prosjektskildring

  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Bestått / ikkje bestått
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.12 for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.