Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 3

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane ei vidareføring i fagfeltet fagdidaktikk innanfor tre hovudområde:

  • Strategiar for språkkompetanse
  • Tilrettelegging for spansklæring
  • Rettleiing og vurdering

Læringsutbyte

Studentane skal:

  • ha kunnskap om vilkår for læring og kompetanseutvikling i spansk,
  • undersøka og drøfta spansklæring i lys av kunnskap innanfor dei spanskfaglege disiplinane (språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk) og teoriar om innovasjon, og presentera refleksjon over dette skriftleg og munnleg,
  • rettleia elevane i deira læringsprosessar på grunnlag av teoriar om språk, tekst, kultur og framandspråksutvikling, og kunna vurdera elevane sitt læringsutbytte,
  • vurdera læremiddel og arbeidsformer i spanskfaget i relasjon til læreplanen for skolefaget, og kunna grunngje val og vurderingar ut frå eige fagsyn og praksisteori,
  • kunna uttrykkja seg munnleg og skriftleg på spansk innan fagfeltet.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vårsemesteret, 8. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tar faget som fag I. Emnet går første gong våren 2023

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
100-nivå og 200-nivå i spansk som fag I; 100-nivå i fag II og gjennomført praksis i skolen i 7. semester.
Tilrådde forkunnskapar
-
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studentar på lektorutdanninga ved Det humanistiske fakultet med spansk som fag I.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er både virtuell og ansikt til ansikt, og består av både førelesningar, seminar og rettleiing. Det vert normalt gjeve 2-4 timar undervisning i veka i 12 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna gå opp til eksamen må studentane

  • ha tatt aktivt del i to forumdiskusjonar på nettet der sentrale fagdidaktiske spørsmål vert drøfta i lys av eigne praksisrøynsler og språksyn.
  • ha levert eit førsteutkast til prosjektoppgåva innan ein dato som vert kunngjort ved semesterstart.
Vurderingsformer

Eksamensforma er ei rettleia prosjektoppgåve på om lag 4000 ord, der studentane sjølve vel tema og problemstilling. Nærare retningsliner for oppgåva vert gjevne i studiet. Prosjektoppgåva kan danna utgangspunkt for masteroppgåva.

Oppgåva vert skriven på spansk.

Karakterskala
Arbeidet vert vurdert til bestått eller ikkje bestått.
Vurderingssemester
Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum utgjer omlag 700 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant.
Programansvarleg
Programrådet for lektorutdanninga har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.