Grunnkurs i statistikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Å gi en innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære med hovedvekt på det første.

Innhald:

Kurset gir en innføring i sannsynlighetsregning. Diskrete og kontinuerlige fordelinger, blant annet binomisk, hypergeomerisk, eksponensiell, Poisson and normalfordeling blir behandlet. Simultanfordelinger og korrelasjon blir også dekket. Eksempler hentes fra mange ulike felt. Siste del av kurset handler om prinsipper for estimering av ukjente størrelser, konfidensintervaller og om hypotesetesting.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

  • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
  • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variable
  • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
  • Simultanfordeling og betinget fordeling
  • Parameterestimering og konfidensintervaller
  • Hypotesetester og p-verdier

Generell kompetanse

Studenten

  • Ha en praktisk forståelse av sannsynlighetsbegrepet, slik det brukes i samfunnsdebatten.
  • Kunne utføre og tolke statistiske analyser

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet er et videreutdanningsemne som tilbys via UiB Videre, www.uib.no/utdanning/evu/136610/statistikk-og-statiske-metoder

Undervisningsstad

Digital undervisning
Krav til forkunnskapar
Matematikk R1 + R2,eller tilsvarende
Studiepoengsreduksjon
STAT110: 10 sp, STAT101: 5 ECTS
Krav til studierett
For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, www.uib.no/utdanning/evu
Arbeids- og undervisningsformer
Videoforelesninger og interaktiv digitale gruppeøvingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjende obligatoriske oppgåver. Gyldig i to semester: inneverande + påfølgjande semester).
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen: 5 timar.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen to ganger i året. I undervisningssemesteret og tidleg påfølgjande semester.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.