Allmennodontologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Blokken Allmennodontologi integrerer undervisningen i de ulike kliniske disiplinene med tanke på å trene kandidatene til en helhetlig pasienttilnærming og samarbeid innen tannhelseteamet. De mest sentrale fagene i undervisningsblokken er kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi, men den innbefatter også elementer fra bittfysiologi, oral kirurgi/oral medisin, biomaterialer, kjeveortopedi, oral røntgendiagnostikk, odontofobi og samfunnsodontologi. Behovet for inngående kjennskap til disse fagene er motivert ut i fra at tannpleiere skal kunne gi bred og oversiktelig informasjon til ulike kategorier av voksne pasienter, både som enkeltindivider og/eller som grupper.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan ¿

  • Forklare en helhetlig pasientbehandling

Ferdigheter:

Studenten kan ...

  • diagnostisere og kartlegge status presens
  • planlegge og utføre relevant behandling på voksne pasienter

Generell kompetanse:

Studenten er ¿

  • opptatt av adekvat, etisk og profesjonell kompetanse i forhold til pasienter og samarbeidspartnere
  • oppmerksom på pasienters individuelle behov
  • bevisst på teknisk kvalitet av utført behandling
  • klar over lover og regler for helserelatert virksomhet

Undervisningssemester

Høst og vår
Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Klinisk undervisning sammen med tannlegestudent under veiledning av kliniske lærere. Teoretisk undervisning består av forelesninger i allmennodontologi, seminardeltakelse og kasuspresentasjon i allmennodontologi i samarbeid med tannlegestudentene.

Studenten skal delta aktivt sammen med tannlegestudent på presentasjon av et ferdigbehandlet kasus.

Klinisk undervisning ved klinikk for forebyggende tannhelse inngår i emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminarer, gruppearbeid og klinisk tjeneste på pasientklinikken.

All undervising er obligatorisk, bortsett frå førelesingar.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

I dette emnet er obligatoriske aktivitetar gyldige i to semestre.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Emnet TPBAFOR-K3 må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester
Vår
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert 3. år
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen