Samfunnsodontologi med praksisstudiet

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet i samfunnsodontologi med praksisstudiet skal formidle forståing for at faget er tverrfaglig, vitenskapelig grunnlaget for tiltak for å fremme, bevare og gjenopprette den orale helsen i befolkningen. Faget beskjeftiger seg med orale helseforhold og odontologisk virksomhet som gruppefenomen, på vitenskapelig grunnlag og i et samfunnsperspektiv. Tverrfaglig betyr at faget ikke bare bygger på tradisjonelle basalfag og odontologiske emner, men også på en rekke ikke-odontologiske fagområder.

Innhold:

Studiet tar opp tema som; epidemiologi med forskningsmetode; biostatistikk; demografi; sosial- og atferdsfag; helsefremmende- og forebyggende virksomhet; Helse-, sosial- og tannhelsetjenester; lovgivning; administrasjon og forvaltningslære, samt faglig ansvarlig for organisering og evaluering av praksisstudiet.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Studenten:

 • kjenner til den epidemiologiske situasjonen og ulike faktorer som påvirker de viktigste orale sykdommer/tilstander
 • kan definere de viktigste epidemiologiske termini og dets bruksområde, de viktigste typer epidemiologiske undersøkelser, metoder og indekser og problem forbundet med måling av orale tilstander, samt metoder for måling av behandlingsbehov
 • kjenner til deskriptive statistiske metoder og enklere induktiv statistikk, samt redegjøre for forskjellige typer
 • kan gjengi en oversikt over helse- og sosialsektorens mål, organisasjon, ressurser og funksjon, samt innsikt i organiseringen av helse-, sosial- og tannhelsesektoren, dens mål, struktur, personell og arbeidsmåter
 • kan redegjøre for en vurdering av tannhelsetjenestens mål, organisasjon, ressurser og funksjon
 • kjenner til prioriteringsprinsipper, prioriterings- og ressursfordelingsproblemer i helse-, sosial- og tannhelsetjenesten
 • kjenner til hvordan helse-, tannhelsetjenesten finansieres og ha kunnskap om trygd og sosialtjenesten
 • kan gjengi prinsippene for planlegging og evaluering, samt kostnads- og effektivitetsanalyser
 • kjenner til forskjellige modeller for tannpleie, hvordan tannpleieprogram, herunder helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak kan planlegges og evalueres
 • har innsikt i gjeldende lovgivning, sosiale og etiske normer, samt redegjøre for de viktigste lover og bestemmelser som regulerer helse-, sosial- og tannhelsesektoren
 • kan beskrive etiske prinsipper og forklare bakgrunnen for de gjeldende sosiale og etiske normer, samt kollegiale bestemmelser
 • kjenner til de viktigste faktorer som bestemmer befolkningsutviklingen
 • kan redegjøre for begrepene innen helse og livskvalitet i lys av et utvidet helsebegrep slik det er definert av Verdens helseorganisasjon
 • kjenner til og definere forebyggende helsearbeid og helsefremmede arbeid som to hovedstrategier og gjengi metoder brukt i forbyggende og helsefremmede arbeid
 • kan forklare helsestatus/livskvalitet som en funksjon av personlige faktorer (livsstil), miljø og samfunnsmessig struktur

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende enklere epidemiologiske metoder til analyse, planlegging og evaluering av tannhelsetjenester
 • kan planlegge og evaluere tannhelsetjenester
 • kan kommunisere og samarbeide med personellet i tannhelse-, helse- og sosialsektoren, samt med administrative organer, befolkningen og dens utvalgte representanter om tannhelsespørsmål
 • kan systematisere, presentere og beskrive tannhelsedata og trekkes slutninger på grunnlag av innsamlede data
 • kan anvende enklere statistiske prinsipper ved lesing av faglitteratur og kunne trekke enklere statistiske utvalg
 • kan anvende demografisk kunnskap i tannhelsearbeidet
 • kan bruke lover, regler og bestemmelser regulert av bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet i sitt kliniske virke
 • kan foreta vurdering av tannhelsetjenestens mål, organisasjon, ressurser og funksjon
 • kan ta økonomiske hensyn i tannhelsearbeidet
 • kan knytte tannpleie inn i en større helsefaglig sammenheng, og gi et bredere grunnlag for generell forståelse og formidling av helse
 • kan diskutere ulike fordeler og ulemper ved forskjellige strategier brukt i helsefremmende arbeid
 • kan gjenkjenne årsaker til helseatferds/livsstil i et samfunnsperspektiv dvs. analysere atferd som en funksjon av individuelle og miljørelaterte faktorer i lys av HEMIL-modellen
 • kan anvende individ- og miljørettede tiltak i det forebyggende arbeidet som er egnet til å påvirke atferd/livsstil
 • kan presentere gruppearbeid som dokumenterer de spesifiserte ferdigheter

Generell kompetanse:

Studenten:

 • er innstilt på å ta ansvar for befolkningens orale helse og utøve tannpleiervirksomheten i samsvar med aktuell viten, befolkningens behov, ønsker og forutsetninger og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og økonomiske rammer
 • anerkjenner at tannpleie er knyttet inn i en større helsefaglig sammenheng og se viktigheten av helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • erkjenner at kunnskap må vedlikeholdes og fornyes

Praksisstudiet: ekstramural tjeneste i den offentlige tannhelsetjenesten

Kunnskap:

Studenten:

 • kan redegjøre for de problemer som møter både pasienter og tannhelsepersonell
 • kjenner til de fleste typer tannhelsetjenester
 • kan forklare nødvendigheten av en forebyggende tannpleieprofil
 • gjenkjenner behovet for effektiv kommunikasjon med pasienter, hjelpepersonell, kollegaer og andre samarbeidspartnere (inkl. teamarbeid)
 • har innsikt i organisasjonen, administrasjonen, finansieringen og driften av tannhelsetjenesten

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan gjenkjenne og registrere hvordan Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert og drives
 • kan avdekke de ulike funksjoner og arbeidsoppgaver tannpleiere kan ha i den offentlige tannhelsetjenesten
 • kan samarbeide med tannhelsepersonell og andre samarbeidspartnere inne skole-, helse- og sosialvesen
 • kan bidra til å øke kunnskap om tannhelse- og tannpleiesituasjonen i befolkningen

Generell kompetanse:

Studenten:

 • er bevisst viktigheten av å utvikle en positiv holdning til og vurdering av tiltak som er iverksatt for å forbedre individets og populasjonens orale helse
 • kan observere og vurdere kritisk det arbeidet som man gjennomfører i klinisk praksis i den offentlige tannhelsetjenesten
 • erkjenner at kunnskap må vedlikeholdes og fornyes

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst og vår
Krav til studierett
Bachelorprogram i tannpleie
Arbeids- og undervisningsformer
Teoretisk undervisning, seminarer (FS), oppgaver og rapport (muntlig og skriftlig). Veilederseminar for studenter og veiledere, praksisstudiumkurset, samt fire ukers praksisstudium i Den offentlige tannhelsetjenesten.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår i løpet av 3., 4. og 5. semester. Praksisstudium i uke 6-9 i 5. semester.

Opplegget omfatter forelesninger, seminarer, oppgaver og rapport (muntlig og skriftlig), veilederseminar for studenter og veiledere, samt fire ukers praksisstudium i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All teoretisk undervisning med seminar (FS) og praksisstudiet er obligatorisk.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

Vurderingsformer

Studentene skal presentere gruppearbeid under tema samfunn, levekår og livsstil, samt avlegge en rapport frå praksisstudiet både muntlig og skriftlig.

4-timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Eksamen: A-F

Rapport og muntlig presentasjon: bestått/ikke bestått

Vurderingssemester
Vår
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen