Fagdidaktikk i tysk for lektorutdanninga 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet tysk fagdidaktikk innanfor to hovudområde:

- Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning

- Tilrettelegging for læring

Læringsutbyte

Studentane skal:

- ha innsikt i teoriar om språk og kommunikasjon og kunne sjå desse i eit kulturperspektiv

- ha innsikt i tysk som dannings- og dugleiksfag

- kunne lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og innhald er knytt til grunnleggjande fagforståing og innsikt i læringsprosessar i tyskfaget

- kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på tysk innan fagfeltet

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vårsemesteret, 6. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fyrste fag.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og online.
Krav til forkunnskapar
Minimum 60 studiepoeng i tysk på 100-nivå i språk og litteratur inkludert 5 studiepoeng tysk fagdidaktikk.
Tilrådde forkunnskapar
Tysdi101
Studiepoengsreduksjon
TYSDI201H (100%)
Krav til studierett
Opptak til lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing: 2 timar per veke i 6 veker

Seminar: 2 timar per veke i 2 veker

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk med oppmøte på 80% av undervisninga. Undervisninga føreset aktiv deltaking og god førebuing.

For å kunne gå opp til eksamen må studentane munnleg og skriftleg ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei presenterer eit undervisningsopplegg som inkluderer utforsking av digitale verktøy og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori.

Teksten skal skrivast på tysk og ha eit omfang på om lag 1000 ord, ikkje medrekna litteraturliste, plan for undervisningsopplegget, eventuelle digitale filer og andre vedlegg.

Vurderingsformer

Vurderinga skjer på grunnlag av ein munnleg eksamen på tysk med utgangspunkt i diskusjonar kring det obligatoriske arbeidskravet og pensumlitteraturen.

Nærare retningsliner for oppgåvene vert gitt i studiet.

Karakterskala
Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum utgjer omlag 350 sider av normal vanskegrad.

Faglæraren gir framlegg til spesifisert pensumliste i emnet.

Emneevaluering
Studentane evaluerer undervisninga ved slutten av semesteret i tråd med fastsette prosedyrar for undervisningsevaluering.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for tysk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.